جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان

نوشته شده در موضوع تدریس خصوصی در 08 ژانویه 2018

 

 


?? ????ی ?? ???? ???? ????? ?? ?ی ????? ??? ?? ??ی? ?? ???ی ?????ی ????ی ??
???? ??? ???? ???ی? ? ???ی ????? ?? ???ی? ????? ??ϡ ? ??? ?? ?? ???? ???ی
???ی?ی ?? ??ی ?ǐ???? ??? ???ی? . ????? ???? ???? ??????ی ?? ?? ???? ???
????ی? ? ??ј ?ی???ی ????? ? ?? ??? ??? ????? ? ??? ?ی ????? ? ??? ??ی
?????ی ????? ? ?ѐی?ی ?? ? ?? ????? ????ی ????? ????? ? ?ی? ?? ?? ?ی????
?????? ? Ԙ??? ?????? ?? ? ??ی?? ?? ????? ???ی ????? ? ?? ???? ? ???? ?? ???
??? ??? ?ی???? ?????? ??? ??? . ?? ?ی? ?? ???? ????? ? ?????یی ?? ??????” ??
???? ??? ???? ??? ???? ???? ?????? ? ???????ی ?? ??? ? ???? ? ???? ????
?ی??? ? ?ѐ??? ?? ????? ???ی ??? ? И? ?ی ???? .

?? ??ی?? ??? ” ?????? ” ی? ” ??? ??? ” ی? ” ???ی ???ی ??ی?ی? ????” ? ?????
?? ???? ???ی? ???? ???? ?ی ??? ?? ?? ?? ?? ??ی?? ? ???ی? ? ?ی? ????ی???
????? ??? ? ?? ?????ی ? ???? ?? ?? ???? ??? ??????ی ? ????? ?ی ??? ? (? ??
?ی? ??ی? ?ی?ی ?? ??ی ?? ???? ?? ?? ???? ??ی ????) ??? ????? ?? ????? ??????
? ??????” ?? ??? ?? ( ? ?ی?ی ??ی? ?? ??? ??? ????ی ??? ?? ??? ??? ???ی? ) ?
ی???? ?ی?? . ????? ?ی? ?? ???? ?????یی ?? ??ی????? ????? ??? ??? ? ???ی???
Ԑ??ی ?? ???? ?????? ????? ??? :

1- ?? ??? ?????? ???ی? ??ʐی ?? ???? ?????? ? ???? ???ی ???? ? ??ی?? ???ی?
ی? ???? ?? ??? ???? ? ?? ???? ????? ???? ??? ?? ?? ??ی ??? ???? ??? ? ???
?????ی ????? ? ???ی Ș??? ? ???ی?ی ????? ???? ????? ( ?? ?ی? ??? ???? ???ی
??? ????ی ?? ?? ?? ?? ????? ??? ? ????ی ??? ? Ӂ? ???? ?????? ??? ) ? ǐ?
???? ???? ?? ??ʐی ???? ?????? ?? ???ی? ی? ???? ????? ??ی? ? ?? ???? ???ی
?ی???? ? ?ی ??? ?? ????? ????ی? ??? .

2- ?ی???? ???? ????? ???ی ? ???? ????ی ی? ?????? ???ی ?ѐ??? ??ی? ? ??ی ??
???? ??? ? ????? ? ??? ???? ? ??ی ?????ی ?? ?? ???? ???? ????ی ????? ?ی ???
???ی??” ???? ???? ? ?ی? ????” ???ی ??? ???? ?????? ???? ?????? ??? ? ???ی
?????? ???ی ???? ” ??ی?? ????? ??? ???? ???? ” ????ی ?? ?ی? ??? ?????? ??
?????? ی? ???? ???? ????? ???ی ? ?? ??? ???? ?????? ???ی ? ?ی?ی ????? ?ی
??? . ?? ????? ?? ???? ??????ی ?? ?? ???? ???? ?? ??? ?ی ?ی? ??ی? ???
??????” ?? ?? ???? ???ی? ?ی ???? ? ?? ??ی ʘ?ی? ??? ?? ????? ????? ? ?? ????
?? ???? ??یی ????????? ?? ?? ??? ???? ?ی ?ی?? ? ??ی? ???ی? ???? ?????? ???ی?
?ی???ی ?? ???ی ???? ???? ????? ? ?ѐی?ی ?? ?ی?ی ???? ?ی ??? .

3- ????” ??? ?? ???ی? ??? ??ی? ? ????? ???? ???ی ???ی ???? ?????? ???? ??? ?
???? ?? ?? ?? ??? ??? .

4- ǐ? ??? ????? ?ی ?? ???? ????? ??? ? ???ی? ????? ???? ?????? ?? ??? ???
?? ???? ????? ??? ?? ???ی ??ی? ???? ?? ??? ????? ???? ??? ?? ????? ????
???? ? ????? ??? ?? ???? ???ی? ??????ی ??? Ә??? ? ی? ??? ????? ? ?ی?? ?
???? ?????? ????? ??? ?? ??? ?? ?ی?ی ???? ????? .

5- ???ی ?????? ?ی?ی ??? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ???ی?ی ? ??ی? ? ???? 3 ??
5 ??ی?? ی? ????? ?ی?? ??????ی ???ی ? ? ی? ???ی? ی? ??ی?  ????? ?? ???? ??????
?? ??ی?? ???? И? ?ی ??? . ???? ?????? ?? ?? ی????? ?ی ???? ?ی? ????? ??ی ??
???? ?ی??ی ? ???ی? ? ?ی?? ?? ???? ??ی? ??? ? ǐ? ???? ????? ??? ?ی?? ??? ?
?? ?? ?? ????? ??? ???ی? ” ????? ?? ?ی?? ????ی” ?? ??????? ?ی ??? .

6- ?? ???? ?ی?ی ?? ??? ?ی??ی ??? ( ???ی ?? ???ی ???? ????) ???? ???? ??????
? ????? ??? ? ????? ?? ??ی??? ? ???? ?? ???? ?????? ????? ??ی? ? ???? ???
???? ??? ? ???? ?ی??ی ??? ? ??????? ? ?ј? ???ϐ?? ???? ???? .

7- ?? ?????ی? ???? ?ی ???? ?? ???? ی?ی ?? ???? ?????? ?? ?? ???ی? ?????? ???
?? ?????ی ?? ?????ی ??? ?? ?? ???? ?????? ????? ??? ( ?ی? ??? ?ی? ????
?????? ?? ??? ??????? ????? ???) . ǐ? ???? ?????? ????? ?ی? ??? ?? ?????”
???ی? ? ??ی?? ??ی ?? ?? ????? ???ی? ? ?ǐ???? ?? ???? ??????? ?????? ?? ? ??
????ی ?? ??? ???? ?? ?????? ?ј? ???? ? ?????ی ????? ????? ?ی???? ??????
???? ?? ?????ی ?????ی ?? ? ?ی?? ?? ???ی? ???? ????? ?? .

8- ??????? ?? ???????ی? ? ??????ی? ???ی? ?? ی??ی ???ی? ???ی ( ?? ??ی? ?? ???
???? ????ی ) ?? ?? ???? ?ѐ? ?????? ??ی? . ?????ی ????? : ???ی? ! ????? !
???? ! ???ی? ?…! ?Ԙ? ! ?? ????? ! ??????? ! ? ?ی?? ???ی Ԑ?? ??ی? ???? .

9- ??????? ?? ???ی? ” ?? ??? ” ???? ?? ???? ???ی ????ی???ی ?捘 ? ??ѐ ????
? ی? ?? ????? ???ϐی ?? ???? ?????? ی? ????ی ?? ???? ???ی ???? ??یی ?? ??? ?
????? ??? ? ??? ????? ????? ? ????? ?????ی ????? ? ?ی?? ? ??? ? ???ی ???? ??
??? ????? ??? .

10-?? ??? ?? ???? ???ی? ???? ???? ?????? ??? ? ? ??? ????? ???یی ?? ????? ?
???ϐی ???? ?????? ???? ? ?? И? ????? ?? ???ی ????? ? ی? ????? ?ی??ی ??
???? ??ی? ?? ????? ???? ی?ی ?? ???? ?????? ??? . ? ?ی? ??? ??????ی ?? ????
??? ????? ?ی?? ???ی? ??? ?? ???? ?ی?ی ? ?????ی ی? ???? ?Ӂ??ی? . ????? ??
??? ???? ی???? ???? ???? ?? ????? ???? ?? ????? ?ǐ???? ???? ??? …

11-???? ??????? ?? ???? ??ی ? ?? ?? ???? ی???? ?? ?????? ???ی?ی ?? И? ?????
????? ?? ?? ????? ?? ??? ???ϡ ??ی? ??? .

12-???ی ???? ??ی ???? ?????ی ?ی?? ?? ???? ???? ?с? ? ?????ی ???? ??????
?ی???? ? ?ی ???? ???ی ???? ?? ?ی?ی ?????? ????? ? ی? ????ی ?????ی ?ی? ????
????? ?? ???? ??????ی ?? ??ی? ????? ??ی ?? ????? ? ?? ???? ??ی? ?? ?????? ??
??? ???? ??ی?? ( ?? ????ی ?ی? ??? ? ??ی? ???? ?????? ? ?????” ?ǐ???? ?????
? ???ی? ???? ???? ? ????? ?????ی ??? ???? ??? )

13-?? ?? ??? ی???? ?? ???? ?ی? ????ی? ??? ???? ?????? ??? ?? ?? ???? ?ی??
???ی? ? ???? ???ی ? ?????? ?? ????ی? ? ?????ی ?? ?? ??? ????? ??? ?? ????”
???? ????ی? ???!(??ی?? ی? ?????? ???????? ???? ?????? ???? ???ی ?ی ????? !)
? ??? ??ی? ???ی ??? ???ی? ??? ??? ???????ی ?ی???ی?ی? ی? ?? ???ی? ???? ????
??ی?.

14-??ی ??ی? ?? ???? ?? ???? ?????? ??? ?????ی ژ? ???? ???ی ?ی?????ی? ? ی?ی
?? ???? ?????? ????ی ?? ??? ژ? ی?ǐ? ?ی?ی???ی ??? ?? ???? ???ی ???ی ???
???ی?? ? ?ی? ??? ?ی?ی ???? ????? ???? ?????? ??? ? ????? ??ی?ی? ???ی ?? ????
?ی ???? ? ???ی ?? ???? ?? ???ی ???? ??? ?? ??? ???? ??? ?? ?ی? ????? ?
??یی???ی ?????? ???? . ?????? ????ی? ??ی ?ی?ی???ی ? ?ی?? ??? ?? ??ی?? ???? ?
?? ??ی?? ???? ??? .

15-??ی ?? ??ی????? ?? ???? ??????ی ?? ??????? ?ی??? ???? ?? ???? ? ?????ی ی?
?ی?? ?? ????? ? ???? ???یی? ? ?? ??????یی ? ?????یی ?? ?ی? ??? ???? ???ی? ?
?? ?ی? ?ی? ???? ?? ???? ???? ?????? ?? ????? ?? ???? ????? ? ??ی ????” ????
?Ԙ??? ???????? ?ی ????ی? ?? ??? : ???? ? ?ی??? ??? ?? ??? ی? ????? ????ϐی
???? ? ???ی ?????? ?? ?????? ? ??? ????? ?? ???? ???? ?? ???? ?? ??ی?ی?
????? ??? ? ????? ???? ?ی ????? ! ???ی ?ی? ???? ??ی? ?? ????ی ?????? ?????ی
???? ?? ???? ???? ?ی?? ????? ????? ???ی ??? ???? ?? ????? ? …

16-?? ?????ی ???? ????? ? ????? ???ی? ???ی? ?? ??? ???? ????? ??Ϙ?? ? ?ی??
?? ??ی? ? ?? ????? ??ی ????? ?? ??? ی???? ?? ???? ?????? ???? ??ی? ?? ?ی?
?ی?? ???? ??????ی ?? ?ی??????یی ????? ??? ??ی? ?ی??? ???? ???? ???? ?ی??? ??
??? ?????? ???? ?? ???? ??ی?? ?? ?? ???? ? ?ی? ???ی ?? ????? ?? ????? ???ی?
? ??ی? ????? ?? ??ی? ?ی? ???ی? ?捘 ?????ی ???ی?? . ??ی ?? ??ی????? ?? ?ی?
????? ?? ??? ????? ? ???? ??????ی ?? ????ی ?????یی ???ی ??ی?? ????یی ????? ?
?? ?ی? ??? ???? ??ی?? ?????? ?ی ???? .

17-??ی? ??ǘ? ??یی ???ی ???? ???? ???? ?? ????? ?? ??? ی? ??????? ?ی?? ? ???
?? ?? ???? ( ?? ???? ???? ??????) ???? ???? ?? ?? ??? ??? ?ی ??? ( ???? ??
??Ϙ?? ? ???ی? ????? ?ی ?? ??ی ?????? ?? ????? ?ی ?ǁ?? ???? …)???ی? ?ی?
??? ?? ??? ??ی?? ???ی ?????ی ????? ??? ???ی ?? ???ی ???? ??ی? ??? .

18-??????? ?? ??? ?????? 2 ی? 4 ???ی ?? ????? ?? ??? ی? ??????? ??????ی ????
???? ?????? ? ?? ???ی? ???? ???ی ???? ??ی?? ???? ??? ?? ?ی ???? ?? ?ی? ?? ??
??ی ???? ?????ی ?? ????? ? 4 ??? ?? ?? ?? ???ی ??? 5 ?? 10 ??ی?? ?? ?? ??
??? ȁ?????? . ????? ??ی? ???? ??? ????? ? ????? ???? ???? ? ????? ???? ????
???ی ??ی?? ?? ??? ?? ??? ???? ?ی?? .

19-?? ????ی ?? ???ی? ???? ?ی????? ????? ??ی ??ϐی ?? ?? ???? ?? ???? ??????
????? ??? ???ی ??? И? ی? ????? ????? ?? ????? ? ?ی????? ?? ??یی? ??? ????
?????? ??ی?? ???? ???? ? ?ѐی?ی ??ی ????ی ? ی? ?ѐی?ی ?? ???? ?? ?? ???
???ی?ی ???? ??? ? ?????? ??? ??? ??? ??? ? ???ی? ??? ?? ?? ???? ?????? ??ی?
??ی ????? ? ?????” ???ی? ?????ی ???? ? ??? ?? ????” ????? ?ی ?? ?ی? ?????
???? ?? ???? ???ی? .

20-???ی? ???????ی ???? ??ی?? ??? ??? ǐ? ?? ی? ???? 3 ??? ???? ??? ? ی? 3
???? ??? ?? ?? ??? ???? ??ی ???? ???? ???ی? ????? ???ی? ? ?Ԙ?? ?ی??? ?????
?? ? ????? ??ʐی ??? ? ???? ?????? ? ????ی? ?ی ???ی ???? ? ?? ????? ???ی
??? ???ی? .

21-?? ??? ??? ی???? ?? ???? ?????? ????? ???ی? ?????? ??? ? ?? ??? ?? ??
???? ??? ی? ???? ????? ??? ???ی ???? ???ی? ???? ? ?ی? ???? ????? ?? ?ی?? ی?
??????? ??ی? ???ی ??? ????? ? ?ی ????? ?? ????ی? ???? ? ??? ????ی ? ??ی
?????? ???? ?????? ?? ??? ????? ???? .

22-ǐ? ??? ????? ?ی ????? ??? ? ?? ???? ?????? ?? ???? ?????ی? ??????? ????
?ی? ?? ??? ??? ی? ????? ?? ????? ??? ??ی? ?? ?ی? ???? ?? ???ی? ??ی? ? ????
?ی????? ?? ???ی? ???یی? .

23-???? ??????ی ????? ?? ??? ? ??? ???ی ?? ??? ???? ???? ?????? ???? ? ?ی?
????? ?? ?ѐ? ?????? ???? ? ??? ?? ?? ????? ????ی ????? ? ??????? ?? ????
??? ????ی ????? ??? .

24- ???????? ???ی ?????? ? “???ی?” ?? ?? ?? ????? ????? ? ???? ???? ??? ????
?????? ? ?????? ?ی ?ی??? ! ?ی? ??? ????? ?? ?ی?? ???? ?????? ????ی? ?
???Ԑ?ی ???? ???? ?ی ??? ??? ???? ?? ???? ???? ? ???? ???? ?ی? ???? ?ی ی??
?????? ???? ! ??ی? ??? ???ی ?? ????ی? ?? ?ی? ??? ???? ?? ??? ????? ? ?ی ??
????? ?ی???? ?? ?? ?ی?? ??? ? ???????? ?? ???ی ?????? ??? ??? ????? ??? !
ǐ? ????? ????? ???? ???? ??? ???? ??? ?ی? ??? ?? ?? ???? ?????? ???? ??ی? ?
???? ??? ?? ???ی? ? ?? ??? ???? ???ی ????? ????ϡ ? ??? ?? ???????? ??ی? ???
???ی ????ی? ی? ???? ?????? ?? ???ی ?????? ???ی? ? ???ی? ?ی ???? ?? ? ??ی ی?
???? ?? ?? ???? ?? ??ی ????? ( ?????? ی? ???? ?? ???ی? ????? !)

25-??????ی ??ی?? ????? ?? ???? ?????? ?? ???? ? ?ی?? ی? ??ی ??? ????? ? ???
???ی ?? ???? ???? ???? ?? ???? ????? ???? ? ???? ????? ??ی?ی? ?ی???ی ?? ????
?????? ???.?ی? ?????? ?ی ????? ??ی?? ???? ? ?ی? ????ی ???? ????? : “?????
??? ?? ?ی?? ???? ?? ?? ?????? ???ی !” ی? ” ???ϐی ?? ???ی ??????? ????? ?ی?ی
??? ??? ” ی? ” ?ی? ??? ?? ?ی ????ی 3 ?? ???? ?? ???? ??? ???? ???ی?ی ?” …
?ی? ??? ?? ?? ?? ???? ??? ??? ??ی ?? ??ی????? ???ی ?یԐی?ی ?? ????? ? ?ی
???ی ?? ???? ? ?? ???? ?????یی ? ??????یی ???? ???? ???ی? ?????? ???? ?????
?? . ???????? ??ی?? ??? ??” ?ی? ??? ?? ???? ?????? ?? ?? ?? ????? ??? !”

26-??? ???? ?????? ??? ? ?ǐی? ? ?Ԙ ????ی ???? ???ی?ی ?? ??ʐی ???? ?
???? ???? ?? ???? ????? ?? ????? ?ی?? ???? ?? ???? ? ???? ????? ??????? ??
. ???ی ?????? ????ی? ?ی??ی ?? ??? ? ??? ??ی? ?ǁ?ی? ?ǐ???? ?? ???? ????? ?
??ی ???ی? ??یی ?? ????? ???? ? ??? ???????ی ???? ?? ?? ?ѐی?ی ? ???ی? ??
???? ?????? ??? ? ?????? ?ی ???? .( ?? ????? ???? ??ی ?? ?ی? ??? ???ی?
?ѐ??? ? ???? ???? ?ی?? ?? ??? ??? … ی? ??? ???? ?? ????? ???? ????? ???
!)

27-?? ??? ??? ی???? ???? ?? ??????? ?? ???ی?ی?? ? ???ی??? ? ??? ??ǘ??یی ??
????? ?? ??? ? ???ی ???? ?????? ???? ????? ??? ? ?? ی?ϐی?ی ?ی?ی ???? ??? .

28-???????? ??ی? ?ی? ?? ?????? ? ?????ی ? ?Ԙ ???? ???? ?? ???? ???? ???
????? ???? ?????? ?? ?ی ? ??? ? ????? ????? ?? ? ??? ?? ????? ?? ” ????”
???? ? ???? ?????? ????? ? ??ی ?ی? ??ی? ? ??ʐی?ی ?????ی ???? ??? ?? ???ی
???? ?????? ?? ????? ???ی? ?? ?? ???? ???” ????? ????? ? ??ی? ??ϐی ???? ???
??? ? ??????ی ?? ??? ????? ???? ? ???? ?? ?? ????? ????? ?? ????? ???? ????
? ??? ?? ?ی? ?? ??یی? ?ی ??ی? ǐ? ? ?? ??ی ???? ?? ???? ??? ??????? ????
?ی?? . (???ی? ????ی? ? ??ی?ی? ??????یی ????? ????? ???? ?? ?? ??ʐی?ی
?????ی ???? ? ?????? ???? )

29-??یی? ??? ???? ????? ? ???ی ی???? ???? ??? ???? ???? ???? ?ی ??? ?????
?Ԙی? ???? ?? ??ѐ?? ? ????یԐ?? ? ???????? ? ???????? ??ی??.

30-ی?ی ?? ?????ی ??????? ???? ?ǐ???? ?? ???? ? ??? ? ???? ? ???ی? ???
???????ی ??????ی ???ی? ? ???? ???? ?????? ?? ???? ???ی ????ی ??? ??ی ????ی?
?? ???یԐ????ی ???? ? ???ی? ???ی ? ??????? ??ی ???? ????ی ? ???? ?? ????
???? ???ی ???? ?????? ?????? ? ???????ی ? ?ی?? ?? ?????ی ???? ????? ? ?????
????? ? ???ی? ?ی??ی ???? …

 

 

****

 


???? : ????? ” ????ی?
???? ??? ? ???ی?ی ?? ??ʐی ???? ? ???? ?????? ”   –
?ѐ???? ??  http://behtarinmoallem.blogfa.com

 


 


 

 

Article source: http://www.fekreno.org/articlefekreno/arfek714.htm

نتایج جستجو ریاضی
               
N1497900476 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1497809875 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1497802028 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1464299626 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان
     
آموزش جامع مباحث تئوری و ریاضی الگوریتم ها به همراه پیاده سازی در Java آموزش برنامه نویسی – یادگیری ریاضیات گسسته آموزش ریاضی بر مبنای حل مساله آموزش مقدماتی حل مسائل ریاضی
     

در این کورس آموزشی بسیار ارزشمند در ابتدا با مباحث تئوری و ریاضی بیش از 24 ال...

ریاضی جزئی جدایی ناپذیر از برنامه نویسی است. با مشاهده این کورس آموزشی با ریا...

 با مشاهده این کورس آموزشی حل مسایل ریاضی را در عمل و به شکلی کاملا کارب...

در این آموزش تصویری با حل مسائل ریاضی آشنا می شوید.این دوره آموز...

     
19,800 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 8,800 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 8,800 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 10,000 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان
     
     
               
N1464298861 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1464229382 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1393768164 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1393767612 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان
     
ریاضی برای برنامه نویسان اصول ریاضی برای همه آموزش دروس کامل پیش دانشگاهی(ریاضی) اورجینال آموزش کامل دروس سوم دبیرستان رشته ریاضی (اوریجینال)
     

این مجموعه آموزشی (Math For Programmers)  چگونگی خواندن و ذخیره سازی ا...

در این آموزش تصویری با اصول ریاضی آشنا می شوید. این دوره نحوه مح...

آموزش تمامی دروس توسط اساتید برتر هر درس استاد تخصصی طبق آخرین تغییرات کتب درسی

شرح دروس حل و تشریح مسائل کتاب بهمراه آزمون جهت ارزیابی

     
10,000 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 10,000 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 16,200 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 16,200 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان
     
     
               
N1394539842 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1416898904 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1409145175 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1416055708 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان
     
آموزش حسابان سال سوم ریاضی فیزیک /اورجینال کنکور ریاضی پایه حسابان و دیفرانسیل/اورجینال کنکور ریاضی تجربی-اورجینال آموزش کامل دروس دوم دبیرستان رشته ریاضی (اوریجینال)
     

2DVD/تصویری

دوپینگ طلایی کنکور

دوپینگ طلایی-2dvd

آموزش تمامی دروس توسط اساتید برتر هر درس و به صورت مالتی مدیا

     
15,000 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 14,500 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 14,500 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 16,200 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان
     
     
               
N1425981359 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1411799127 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1378618471 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1407736710 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان
     
آموزش مبانی ریاضی و استفاده از آن در زندگی روزمره آموزش استفاده از ریاضی در مدلسازی به کمک CINEMA 4D آشنایی با مبانی اعداد و ریاضیات لازم در برنامه نویسی آموزش نرم افزار محاسبات ریاضی Mathematica 9
     

آموزش مبانی ریاضی و استفاده از آن در زندگی روزمره

ریاضیات و هندسه درگرافیک کامپیوتری ومدلسازی اجسام پیچیده درنرم افزار Cinema 4D

آموزش نحوه ذخیره و کار با اعداد صحیح و ممیز شناور در برنامه ها

آموزش استفاده از نرم افزار محاسبات ریاضی Mathematica 9

     
10,000 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 10,000 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 10,000 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 10,000 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان
     
     
               
N1369294186 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1360741256 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1421338082 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1489588109 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان
     
آموزش ساخت یک کتاب الکترونیکی مالتی مدیا آموزش ریاضی در نرم افزار iBooks Author آموزش کامل و کاربردی استفاده از ابزارها و الگوهای ریاضی و محاسباتی در تولید نرم افزار آموزش کلیه دروس سوم دبیرستان-ریاضی-اورجینال مجموعه نرم افزارهای ریاضیات و آمار ورژن جدید -اورجینال
     

آموزش کارکردن با iBook Author برای ساختن یک کتاب الکترونیک آموزش ریاضی

استفاده از الگوهای ریاضی و محاسباتی برای نوشتن نرم افزارهای بهتر و سریعتر

آموزش کلیه دروس سوم دبیرستان-ریاضی-اورجینال-شرح کامل به صورت صوت و تصویر

مجموعه ای ازنرم افزارها درزمینه مهندسی ریاضیات وآمار
-اتوران اختصاصی

     
10,000 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 10,000 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 12,900 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 16,000 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان
     
     
               
N1469456481 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1448890613 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1447330712 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1441170240 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان
     
مجموعه نرم افزارهای تخصصی ریاضیات و آمار - اورجینال نرم افزار Mathematics & Industrial - ریاضیات، آمار، مهندسی صنایع - همراه با راهنمای فارسی-اورجینال مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی (ریاضیات اول ابتدایی)-اورجینال مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی (ریاضیات اول ابتدایی) اورجینال
     

مجموعه نرم افزارهای تخصصی ریاضیات و آمار - اورجینال

تخصصی ترین و قدرتمندترین نرم افزارهای آماری و محاسباتی
ابزارهای یادگیری ریاضیات

بازی‌های آموزشی ستاره طلایی گاج به شکل کیف مدرسه و به همراه هدایا

مجموعه بازی‌های آموزشی ستاره طلایی گاج که به شکل کیف مدرسه میباشد

     
34,000 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 16,000 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 18,000 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 18,000 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان
     
     
               
N1441093797 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1441093719 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1441093626 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1425136765 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان
     
مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات پیش دبستانی اورجینال مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات سوم ابتدایی) اورجینال مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات پنجم ابتدایی) اورجینال مجموعه اول کتاب‌های مهندسی عمران؛ اصول و مبانی، استاتیک، مقاومت مصالح، ریاضیات و نرم‌افزارهای کاربردی
     

کاملترین نرم افزار آموزشی در قالب بازی های جذاب 
ویژه سنین 4 تا 6 سال

- ایجاد نظم فکری در دانش آموز و آموزش مدیریت در کارها با بازی مزرعه ی آروین

- ایجاد علاقه و کنجکاوی در دانش آموز برای یادگیری ریاضی

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 420 کتاب در زمینه اصول و مبانی مهندسی عمران

     
18,000 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 18,000 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 18,000 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 36,000 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان
     
     
               
N1411178208 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1411176051 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1411175814 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1411175620 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان
     
مجموعه دوم کتاب‌های سرمایه‌گذاری و امور مالی؛ ریاضیات و آمار مالی مجموعه سوم کتاب‌های ریاضیات؛ نرم‌افزارهای ریاضی مجموعه دوم کتاب‌های ریاضیات؛ محاسبات عددی مجموعه اول کتاب‌های ریاضیات؛ ریاضی مهندسی
     

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 240 کتاب ارزشمند در زمینه ریاضیات و آمار مالی

آرشیوی شامل بیش از 220 کتاب در زمینه نرم‌افزارهای تخصصی ریاضی، محاسبه و تحلیل

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 370 کتاب در زمینه محاسبات عددی

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 550 کتاب در زمینه ریاضی مهندسی

     
36,000 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 36,000 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 36,000 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 36,000 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان
     
     
               
N1411174394 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1411153613 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1384141919 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1419855218 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان
     
مجموعه دوم کتاب‌های آمار؛ آمار ریاضی مجموعه اول کتاب‌های مهندسی مکانیک؛ اصول و مبانی، ریاضیات و فیزیک، مکانیک کلاسیک مجموعه سوم کتابهای فیزیک؛ فیزیک محاسباتی، فیزیک ریاضی، مسائل و حل مسائل آموزش کاربردی 13 Maple-ابزار حرفه ای محاسبات ریاضی-اورجینال
     

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 540 کتاب در زمینه آمار ریاضی

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 260 کتاب در زمینه اصول و مبانی مهندسی مکانیک

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از ۳۶۰ کتاب در زمینه ریاضیات و محاسبات فیزیک

-ابزار حرفه ای محاسبات ریاضی-اورجینال-بیش از11ساعت مطالب آموزشی+مثالهای کاربردی

     
36,000 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 36,000 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 36,000 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 7,500 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان
     
     
               
N1419164478 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1419167687 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1421338363 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان N1421338347 جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان
     
نرم افزارهای تخصصی مهندسی ریاضی و آمار-اورجینال نرم افزار های تخصصی ریاضیات و آمار-اورجینال اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان با تایید وزارت آموزش و پرورش-اورجینال اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان با تایید وزارت آموزش و پرورش-اورجینال
     

نرم افزار های تخصصی ریاضیات و آمار-اورجینال- فیلم آموزش نصب و فعالسازی

نرم افزار های تخصصی ریاضیات و آمار-اورجینال- فیلم آموزش نصب و فعالسازی

اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان-اوجینال-مناسب کودکان 4 تا8 سال-

اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان-اوجینال-مناسب کودکان 4 تا8 سال-

     
10,300 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 6,900 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 6,900 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان 6,900 تومان buy جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان
     
     

  صفحه:

 
1 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code