ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی

نوشته شده در موضوع تدریس خصوصی در 15 اکتبر 2017

ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی:
تراکم کم
تراکم 100% قطعه زمين 1500 : هر 5% کاهش سطح اشغال همکف 10% به تراکم اضافه مي شود. حداقل سطح اشغال همکف 20% حداکثر سطح اشغال خالص 45% بدون 20% مساحت راه پله قطعه زمين بيش از ده هزار مترمربع : تراکم 180% و 15% مساحت مختص معابر و سطح اشغال نسبت به ميزان باقيمانده مساحت کل محاسبه مي شود. ناخالص زيربناي يک واحد مسکوني 160 مترمربع و حداقل زيربناي ناخالص 110 متر مربع

تراکم متوسط:
تراکم 135% قطعه زمين هزار متر مربع: هر 5% کاهش سطح اشغال همکف 10% به تراکم اضافه مي شود. حداقل سطح اشغال 25% حداکثر سطح اشغال خالص 45% بدون 20% مساحت راه پله قطعه زمين بيش از هفت هزار متر: تراکم 180% و 12% مساحت مختص معابر و سطح اشغال همکف نسبت ميزان باقيمانده مساحت کل است. زيربناي ناخالص هر واحد 110 متر مربع و حداقل 75 متر مربع

تراکم زياد
تراکم 240% قطعه زمين 50 مترمربع: هر 5% کاهش سطح اشغال همکف10% افزايش تراکم. حداقل سطح اشغال 30% قطعه زمين بيش از 5000 مترمربع: 150% تراکم و 10% مساحت کل قطعه مختص معابر حداکثر سطح اشغال همکف 50% زيربناي متوسط ناخالص يک واحد مسکوني 60 مترمربع و حداقل 90 مترمربع تعيين مي شود.
حياط
عرض حيات خلوت 2 متر است و مساحت 12 مترمربع که جزء زيربنا محسوب نميشود. چنانچه عرض آن کمتر از دو متر يا مساحت کمتر از 12 متر مربع باشد. در طبقه اي که کف حياط خلوت در آن است جزء زيربنا
محسوب مي شود. در واحدهاي آپارتماني بيش از 5 واحد اتاق ها (آشپزخانه، نهارخوري، نشيمن، و خواب) بايد بوسيله حداقل 12 مترمربع با حداقل عرض 2 مترنورگير داشته باشد. در ساختمانهاي بيش از 5 طبقه بايد اتاق ها بصورت مناسبي نور بگيرند. حداقل مساحت حياط خلوت هاي تأسيساتي و نورگير بايستي 4 متر مربع و سطح آن حياط جزء بنا محسوب مي شود. پنجره هاي مشرف به همسايه در حياط خلوت ها از کف طبقه اول به بعد از 7/1 نصف شود.

پله فرار و آسانسور
در ساختمانهاي داراي پيلوت و چهارطبقه روي پيلوت به آسانسور و پله فرار نياز نيست. در ساختمانهاي 5 طبقه چنانچه طبقه 4 و 5 بصورت دوبلکس باشد به آسانسور و پله فرار نياز نيست. در ساختمانهاي بيش از 5 طبقه پله فرار و آسانسور الزامي است.

پخي
ميزان پخي در گذرگاه هاي اصلي برابر يک دهم مجموع دو عرض گذرگاه متقاطع است. ميزان پخي در پلاکهاي مجاور گذرگاه هاي با عرض ده متر و کمتر به گذرگاه هاي بيش از ده متر ، دو متر است. محل تقاطع خيابان فرعي به اصلي ميزان پخي دو دهم عرض خيابان فرعي.

پيش آمدگي ساختماني در گذرها
پيش آمدگي از امتدادي که براي ساختمانها معين شد، حساب خواهد شد ولواينکه بنادر اين امتداد نباشد. طول پيشآمدگي هر ساختمان در هر طبقه از درصد زيربناي آن طبقه تبعيقف نمايد. اگر بلوک مجاور بصورت زمين يا ساخته شده 60% بيشتر احداث نموده باشد مي توان به اندازه ي 2+60% ساختمان (زيربنا) دانست و اگر پلاک مجاور کمتر از 60% بود مي توان بعد از 60% با زاويه 45 درجه تا دو متر اضافه احداث نمود. کارگذاردن در و
پنجره که به طرف گذر باز و در موقع باز شدن از سطح نما تجاوز نمايد، ممنوع است. ريزش آب ناودان در پياده رو ممنوع است و بايد از زير سطح پياده رو عبور نمايد. نصب لوله بخاري به ديوار خارجي مشرف به گذر يا خروج آن از ديوار ممنوع است. نصب پله جلوتر از امتداد ابنيه ممنوع است مگر در اثر تغيير تراز خيابان اين عمل الزامي باشد و با موافقت شهرداري. در خيابانهاي بيش از 8 متر تعداد پيش آمدگي 2/1 عرض پياده و حداکثر 20/1 متر است و ارتفاع کمتر از 3 متر نباشد. کنسول در ارتفاع 4/2 متر مانند پيلوت از کف پياده نبايد به ميزان 3/1 عرض پياده رو و حداکثر 60 متر بيشتر شود. پياده رو 6/1 عرض خيابان است. کنسول راه پله فقط مي تواند در ارتفاع 20/2 يا 40/2 از کف باشد و حداکثر 70 سانتي متر پيش آمدگي و عرض 3 متر کنسولهاي احداثي در خيابان جزو تراکم ساختماني نيست. تراس اگر از طرفين باز باشد نصف مساحت جزو سطح طبقات محسوب مي شود. تراس اگر از طرفين بسته باشد 3/2 مساحت آن جزء سطح طبقات است. تراس از کليه جهات بوسيله ديوار يا شيشه مسدود باشد کلاً جزء سطح زيربنا است.

رعايت محدوديت ارتفاع
ساختمانهاي در خيابانهاي با عرض 30 متر يا بيشتر تا 30 متر ارتفاع به رعايت محدوديت نياز ندارند. ارتفاع ساختمانهاي در خيابان با عرض کمتر از 30 متر نبايد از عرض خيابان تجاوز کند. در صورت تجاوز به همان ميزان بايد عقب نشيني کند.: ديد 45 درجه ارتفاع ساختمانها با دو يا چند بر با گذرهاي کمتر از 30 متر، در گذرگاه به ارتفاع پيلوت + دو طبقه مجاز است و از طبقه سوم بايد به اندازه 5/3 متر از گذرگاه عقب نشيني کند. طبق ضوابط طول گذرگاهي که افزايش يافته ارتفاع را افزايش دهد و در صورت تجاوز مجدد ارتفاع بيش از 32 متر بايد يازاي هر طبقه 4 متر عقب نشيني کند. اگر عرض خيابان بين 12 و 30 متر بود محدوديت ارتفاع ندارد. اگر عرض خيابان بين 7 و 12 متر بود بيش از 32 متر ارتفاع بازاي هر طبقه اضافه ارتفاع بايستي 4 متر عقب نشيني کند.
پارکينگ
تعداد پارکينگ مورد لزوم به تعداد 70 درصد تعداد واحدهاي مجاز خواهد بود. رمپ پارکينگ در فضاي باز ساختمان پيش بيني مي شود و جزء سطح زيربنا نيست. حداکثر ارتفاع پارکينگ 04/2 و حداقل ارتفاع ورودي آن 80/1 متر است. پارکينگ در زيرزمين بايد داراي دسترسي مستقيم به طبقات باشد. شيب رمپ 17% (حداکثر) جاي پارک هر اتومبيل هر اتومبيل 5/2*5 به انضمام فضاي مناسب جهت مسير حرکت به داخل و خارج (استاندارد) حداقل عرض رمپ جهت دسترسي پارکينگ مسکوني 5/2 متر و در تجاري 5/3 متر. در پارکينگ فاصله آکس تا آکس ستون ها در همکف يا زيرزمين حداقل 5/5 متر. به ازاي هر دو واحد مسکوني يک پارکينگ مورد نياز است. در صورت گاراژي بودن پارکينگ به ميزان حداقل 16 مترمربع جهت پارکينگ و براي هر پلاک دو گاراژ لازم است. در آپارتمانهاي 4 واحدي دو پارکينگ لازم است (هر دو واحد يکي). بازاي هر واحد اضافي يک پارکينگ مورد نياز است و مساحت هر پارکينگ حداقل 25 مترمربع.

ضوابط ساختماني مجتمع هاي مسکوني
1- سطح کل زيربناي مجموع واحدهاي مسکوني حداکثر معادل 120% نسبت به سطح زمين مجاز مي باشد. 2- سرانه زمين ناخالص به ازاي هر واحد مسکوني حداقل معادل 100 مترمربع مي باشد. 3- مساحت کوچکترين واحد مسکوني نبايد از 80 مترمربع کمتر باشد. 4- حداکثر سطح اشغال مجاز در همکف معادل 35% سطح کل زمين مي باشد. سطوح زيربناي نگهباني، گلخانه، دوش و رختکن و سرويس هاي بهداشتي و استخر و فضاي سرپوشيده تفريحي کودکان مسئول محدوده فوق نمي شود. 5- احداث محل پارک اتومبيل به تعداد معادل حداقل 75% نسبت به تعداد واحدهاي مسکوني الزامي است. 6- حداقل سطح خالص پارکينگ به ازاي هر اتومبيل 5/12 مترمربع مي باشد. 7- حداقل عرض معابر دسترسي به محل هاي پارک 5/5 متر رعايت گردد. 8- مجموع سطوح تحت اشغال زيربناي ساختمانهاي مسکوني در همکف به
اضافه سطح اشغال مسيرهاي اتومبيل رو و پارکينگ ها در شرايطي که
پارکينگ ها در محوطه روباز پيش بيني مي شود نبايد از 60 درصد سطح کل زمين بيشتر باشد.
ضوابط و مقررات تراکم و بلندمرتبه سازي
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 24/10/69 به منظور بين به اهداف ـ استفاده بيشتر و بهتر از سطح زمين در شهرها براي امکان جمعيت ـ تامين فضاي باز و محيط زيست بهتر در هماهنگي با مصوبه به مورخ 1/7/69 شوراي اقتصاد در خصوص تقليل سطح زيربنا واحد مسکوني با تاکيد بر خط مشي هاي کلي ـ تشويق بلند مرتبه سازي ـ تطبيق الگوي تفکيک با مقتضيات بلند مرتبه سازي ـ استفاده از ظرفيتهاي با افزايش تراکم جمعيتي و ساختماني ـ انبوه سازي و بکارگيري روشهاي صنعتي در ساختمان سازي تصويب نمود که کميسيونهاي ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري موظفند طرح هاي تفضيلي و ضوابط و مقررات اجرايي انها در کليه شهرهايي که طبق سرشماري 1365 بيش از 200 هزار نفر جمعيت داشته اند با رعايت مواد زير اصلاح نمايند. 1- نظام شبکه ارتباطي بر اساس طرح جامعه حفظ گردد و چنانچه تغييرات اساسي با شهر تصويب آن به عهده ي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خواهد بود. 2- تعيين مناطق مسكوني و مختلط مسکوني با تراکم بالاي بلند مرتبه سازي و حداقل 6 طبقه غير از زمين در اراضي ساخته نشده 3- تعيين مناطق مسکوني و مختلط مسکوني براي بلند مرتبه سازي تشويقي (حداقل 9 طبقه غير از زمين) در مناطق نوسازي محلات فرسوده و قديمي قطعات کوچک ساخته نشده براي استفاده از افزايش تراکم تشويقي لازم است قطعات کوچک در حد مساحت لازم براي بلند مرتبه سازي تجميع شوند. 4- تعيين مناطق مسکوني (1 يا 2 خانواده) با حداکثر ارتفاع 2 طبقه غير از زيرزمين. 5- تعيين حداکثر سطح اشغال در مناطق بلند مرتبه سازي 6- تعيين ضوابط تفکيک و تراکم ساختماني در مناطق بلندمرتبه سازي با رعايت حداقل 1000 مترمربع مساحت و مقررات تشويقي افزايش تراکم در مقابل افزايش سطح قطعات و کاهش سطح
اشغال 7- تعيين ضوابط تفکيک و تراکم ساختماني در مناطق 1و2 خانواري 8- تعيين ضوابط مربوط به فاصله ساختمانها از معبر مجاور اضلاع زمين به منظور تأمين تهويه، نور و آفتاب کافي بر حسب شرايط اقليمي و جلوگيري از اشراف. 9- تعيين ضوابط حداقل عرض زمين و تناسب لازم بين عرض و عمق 10- تعيين ضوابط مربوط به پارکينگ ها 11- اجراي اين ضوابط و مقررات در شهرهائي که طبق سرشماري 1365 کمتر از 200هزار نفر جمعيت داشته اند اجباري نمي باشد. پيشنهادات مربوطه به اجراي اين مصوبه در شهرهاي مزبور پس از بررسي و پيشنهادات کميسيون ماده 5 که لازم است تا آخر خرداد 1370 به وزارت مسکن و شهرسازي ارسال گردد و در شورايعالي مورد تصميم را خواهد گرفت و تا آن زمان هرگونه تغييري در ضوابط تفکيک و تراکم سازي طرح هاي مصوب ممنوع است مگر با تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري. 12- افزايش تذاکم متوسط جمعيتي شهر ناشي از افزايش تراکم ساختماني حداکثر تا ميزان 25% نسبت به طرح جامع تصويب شده بيشتر نباشد. 13- گزارش توجيهي افزايش تراکم موضوع بند 12 و مشتمل بر اثرات آن بر روي سرانه ها توزيع فضاهاي خدماتي و شبکه عبور و مرور و تاسيسات آب و برق که قبلاً در کميسيون ماده 5 با دعوت از نماينده وزارت نيرو و سازمانهاي برنامه و بودجه و محيط زيست زمورد بررسي قرار گرفته است براي تصويب به شورايعالي و شهرسازي و معماري ارسال گردد. 14- هرگونه تغييرات ديگري در ضوابط و مقررات تفکيک و تراکم ساختماني که منجر به افزايش تراکم جمعيتي شهر شود بدون تصويب شوراي عالي شهرسازي ممنوع است.
ضوابط و مقررات نماي شهري مصوبه مورخ 28/8/69
1- کليه سطوح نمايان ساختمانهاي واقع در محدوده و حريم شهرها و شهرکها که از داخل معابر قابل مشاهده است. اعم از نماي اصلي، جانبي، شهري محسوب شده لازم است با مصالح مرغوب به طرز مناسب و زيبا و هماهنگ نماسازي شود. 2- صدور گواهي پايان کار ساختماني مشروط به انجام نماسازي نماهاي اصلي و جانبي است. 3- در کليه شهرهاي داراي طرح جامع
و تفضيلي و هادي و شهرک سازي لازم است ظرف 6 ماه از اين تاريخ
ضوابط و مشخصات نماسازي هماهنگ تهيه شده و به تصويب مراجع تصويب کننده طرح ها برسد. 4- اصول کلي ضوابط و مقررات نماي شهري ظرف 1 ماه مشترکاً توسط وزارتهاي مسکن و شهرسازي کشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.
آشپزخانه:
سقف:
ايزوله كردن كف آشپزخانه به خاطر شرايط خاص آن الزامي است. مي توان
براي ايجاد عايق رطوبتي از دو شيوه قير گوني و ايزولاسيون ـ ايزوگام استفاده كرد. . در شيوه قير گوني براي اطمينان بيشتر از دويا سه لايه قير گوني استفاده مي شود . ايزوگام لايه اي ظريف ،بدون چين و چروك واطمينان بخشي است كه با استفاده از حرارت چسبانده مي شود. مي توان كف آشپزخانه را با سنگ ،سراميك و كف پوش هاي پلاستيكي مفروش كرد ،البته گاهي اوقات درز هاي بين سنگ و سراميك محل تجمع مواد غير بهداشتي مي شود . مي توان براي عدم تجمع آلودگي ها در بين درزها از سنگ و سراميك با ابعاد بزرگ استفاده كرد . اصولاً سنگها بر اساس جلوه وكارآرايي داراي قيمت هاي متفاوتي هستند . سنگ گوهره پر مصرف ترين سنگ در صنعت ساختمان سازي است اما اين سنگ جاذب آب است و ايجاد گرد و غبار مي كند .
دیوار:
ديوار آشپزخانه است . براي ايمن شدن ديوار ها در برابر رطوبت عايق
رطوبتي كف را تا 80 سانتي متر از ديوار ها بالا مي آورند . در ديوار پشت كابينت ها از رنگ كاشي و سنگ ارزان استفاده مي شود . بعلت متغيربودن جاي يخچال اجاق گازوغيره ديوار پشت آنها را با كاشي مرغوب مي پوشانند. بهتر است در آشپزخانه از رنگ روغني براق استفاده شود
سقف:
. در سقف آشپزخانه بايد از مصالحي كه جاذب رطوبت نبوده و قابل شستشو باشند استفاده كرد . رنگ آميزي سقف آشپزخانه بوسيله رنگهاي روغني براق صورت مي گيرد.
حرارت و برودت:
حرارت و برودت در آشپزخانه است ،كه اهميت زيادي دارد . در بعضي از اقليم ها ممكن است فضاي آشپزخانه به شوفاژ يامنبع حرارتي ديگري كه از انرژي برق تغذيه مي شود نياز داشته باشدو يا برعكس به سرمايش نياز داشته باشد .
پنجره:
پنجره جهت عبور و مرور نور و هواتعبيرمي شود . لذا پنجره از ملزومات آشپزخانه است و طول استانداردآن نبايد كمتر از دو متر باشد . براي تخليه هواي داخل آشپزخانه از هواكش استفاده مي كنند . هواكش ها به اشكال مختلف و د رفضاهاي مختلف بكار مي روند. براي استفاده بهتر از هواكش ها ،در بسياري از مسير هاي عبور هوا لوله هاي دودكش قرار مي دهند و بعد از آن هواكش را نصب مي كنند كه هوا را بطور مستقيم به بالاترين سطح ساختمان برساند .
درب ورودی
آشپزخانه در صورتي كه OPEN نباشد داراي درب است . شكل كلي درب آشپزخانه بايد داراي سطحي صاف ورنگي براق باشد اصولاً فضاي
آشپزخانه نبايد داراي پرز يا اختلاف سطحي خاص باشد كه نتوان براحتي آن را تميز كرد .
كابينت :
از جمله وسايل موجود در آشپزخانه ،كابينت با معيار استاندارد است . به دليل چيدمان خيلي جالب و يكنواختي كه كابينت ميتواند داشته باشد وسايل شخصي ، لباسشويي و غيره را داخل كابينت قرار ميدهند .
ـ انواع كابينت :
كابينت به دو صورت فلزي و چوبي وجود دارد.بدليل جلوگيري از زنگ زدگي و پوسيدگي همچنين به منظورايجاد استحكام بيشتر درساخت بدنه كابينتهاي فلزي و چوبي از فلزات رنگي و صفحات مرغوب چوبي استفاده مي كنند .
ابعاد كابينت :
به منظورتسلط مصرف كننده بر قفسه هاعمق بخش ديواري و زميني كابينت به ترتيب 60تا50 تا 30 سانتي متراست .
ـ يخچال : در آشپزخانه يخچال ، فريزر و يخچال فريزر پهلوي هم وجود دارند كه نوع اخير به برق و شبكه آب خانه وصل مي شود . براي سهولت در انجام كار بهتر است يخچال چند در داشته باشد.
اتاق پذيرايي :
معمولاً از اتاق پذيرايي براي برگزاري مهماني ، ديد باز ديد ، دعوت وپذيرايي از اقوام و دوستان استفاده مي شود. در خانه هاي بزرگ اصولاًجالبترين و مناسبترين فضاي ساختمان را به اين مكان اختصاص مي دهند . بهترين وسايل و ظروف منزل براي پذيرايي ازميهمانان در اين فضا استفاده مي شود . تزيين چيدمان اين اتاق بايدبه گونه اي باشدكه انگيزه وشور و شوقي براي گفتگو ايجاد نمايد.نوع و فرم ظروف و وسايل مورداستفاده در اتاق پذيرايي تأثير زيادي در ايجاد ارتباط و مراوده بين افراد دارد .
نور اتاق پذيرايي :
وجود نورطبيعي( پنجره) در محيط پذيرايي ازاهميت زيادي برخوردار است . معمولاً زيباترين پنجره و منظره در ساختمان به اتاق پذيرايي اختصاص داده مي شود . استفاده ازانواع نورهاي مصنوعي و پرده هاي مختلف نقش مؤثري در زيبايي اين فضا دارد .
ارتباط اتاق پذيرايي باقسمتهاي ديگرخانه :
فضاي پذيرايي در ارتباط نزديك با غذا خوري و ورودي بوده و با اتاق خواب و آشپزخانه ارتباط غير مستقيم دارد .
كف پوش اتاق پذيرايي :
از آنجايي كه معمولاً مهمانان با كفش وارد اتاق پذيرايي مي شوند بهتر
است كف پذيرايي بدليل رعايت مسائل بهداشتي از سنگ يا سراميك باشد .
استفاده از پاركت در فضاي پذيرايي بدليل مقاومت كم آن و جذب گردو غبار مناسب نيست . سنگ و سراميك مورد استفاده در كف پذيرايي علاوه بر بزرگ بودن ،بايد داراي رنگ هاي روشن باشندتا درز بين آنهامحل تجمع ميكروب و آلودگي نشود .
تزيين فضاي پذيرايي :
استفاده از گل و گياه در تزيين اين فضا بسيار اهميت دارد . وسايل گرمازا و سرمازاي مورد استفاده در اين فضابايد از زيبايي لازم برخوردار باشند يا در پوششي از زيبايي قرار بگيرند. مبلمان مورد استفاده در پذيرايي بايد نفيس و باارزش باشد و احتياجي به تعويض كوتاه مدت نداشته باشد. چيدمان زاويه داريا مستقيم مبلمان ونيز رنگ آميزي ملايم و مناسب در كاهش و افزايش وسعت اين فضا تأثير زيادي دارد . معمولاً در فضاي پذيرايي ، مطالعه صورت نمي گيرد و از كتابخانه صرفاً براي تزيين فضاي اتاق استفاده مي شود.
اتاق نشيمن :
اتاق نشيمن محل تجمع افراد خانواده است و بيشترين اوقات افراد خانواده در اين فضا مي گذرد. ميز و صندلي بايد در اين فضا بر خلاف ديگر فضاهاي خانه مثل آشپزخانه بسيار راحت باشد . اتاق نشيمن بهترين فضا براي ادامه فعاليتهاي روزمره بخصوص انجام تكاليف كودكان مي باشد . شناخت دقيق فضاي اتاق نشيمن باعث مي شود وسايل و امكانات مورد نياز براي اين مكان را به صورت مطلوبي فراهم كنيم فضاي نشيمن گاهي مي تواند محل حضور مهمانان باشد .بهتر است كه ارتباط اتاق نشيمن با

ورودي غير مستقيم و با غذا خوري و اتاق خواب مستقيم باشد . فضاي نشيمن رامي توان بوسيله پارتيشن از فضاهاي ديگرخانه جدا كرد . در هنگام تزيين و چيدمان اتاق نشيمن بايد دقت نمود كه آرامش و تنوع در فضا حاكم شود. تزيين وسايل موجود در اين فضا بايد طوري صورت بگيرد كه مانع عبور و مرور افراد نشود . معمولاًمحل قرار گرفتن كتابخانه در اتاق نشيمن است .
نور :
جهت تابش نور در فضاي اتاق نشيمن اهميت بسيار زيادي دارد و بايد بر خلاف حركت دست باشد . همچنين استفاده از نور طبيعي در اتاق نشيمن (پنجره و پرده ) در اين فضا مسئله مهمي است . بهتر است در فضاي نشيمن از نور هاي متمركز استفاده نشود. استفاده از نور هاي مخفي در ايجاد آرامش اين فضا مناسب تر است .
كف فضاي نشيمن :
كف اتاق نشيمن با سنگ ، سراميك و يا پاركت فرش مي شود. نبايد محل قرار گرفتن وسايل صوتي و تصويري مثل تلويزيون در مقابل پنجره و يا پشت به آن باشد .
وسايل گرمازا:
وجود كانال كولر در اتاق نشيمن علاوه بر اشغال فضاي زياد باعث ايجاد سطوح مختلف مي شود. اين مسئله را مي توان با كاربرد نور ورنگ در تزيين فضا خنثي كرد . در اتاق نشيمن وسايل گرمازا (بخاري و يا شوفاژ ) بايد نزديك پنجره باشند .
براي ايجاد تنوع در فضاي اتاق نشيمن مي توانيم از وسايل ساده و قابل تعويض مانندپارچه استفاده كنيم.همچنين مي توانيم براي تزئين از وسايل تزييني و عكس هاي خانوادگي استفاده كنيم . با استفاده از گل و گياه در كنار پنجره مي توانيم ارتباط زيبايي بين محيط داخل و خارج خانه ايجادنماييم . بهتر است در هنگام مطالعه بجاي استفاده از نورهاي سقفي از چراغ مطالعه استفاده شود .
اتاق خواب :
مهمترين مسئله در فضاي اتاق خواب ، گرد آوري امكانات براي ايجاد آرامش است .در ضمن بايد بدانيم كه عملكردهاي ديگري غير از خوابيدن مانند مطالعه ، نشستن و گفتگو نيز در اين فضا صورت مي گيرد. بهتر است هر يك از اعضاي خانواده داراي اتاق خواب جداگانه اي باشند .
ارتباط اتاق خواب با فضاي خانه :
ارتباط اتاق خواب بايد با فضاهاي ديگر خانه بخصوص حمام، نزديك و راحت باشد.
نور در اتاق خواب :
تابش مستقيم خورشيدو وجود نور كافي در اين فضا اهميت فراواني دارد . بهتر است اتاق خواب به دليل رعايت مسائل بهداشتي در نماي جنوبي ساختمان احداث شود . معمولاً پنجره اتاق خواب داراي دو پرده است :
پرده توري:زماني كه فضاا از نور خورشيد برخوردار نيست از آن استفاده مي شود.

پرده ضخيم : كه مانع عبور نور شديد مي شود و لذا باعث ايجاد آرامش در اين فضا مي شود.
تتخواب :
به دليل رعايت مسائل پزشكي در سلامت بدن، بهتر است سطح تختخواب محكم باشد و از تخت خواب نرم كمتر استفاده شود.همچنين بهتراست ابعاد تختخواب دو نفره، 2×2 متر وابعاد تختخواب يك نفره 1×2 مترباشد .نوع

فلزي تختخواب استقاوت بيشتري نسبت به نوع چوبي آن دارد . ملحفه ها و
بالش هامحفاظ خوبي براي پوشاندن بدنه تختخواب هستند . جنس اين وسايل بهتر است عمدتاً از مواد اوليه طبيعي باشد نه مواد مصنوعي .
كمد :
كمد از وسايل وملزومات ديگر اتاق خواب است كه بايد فضاي لازم جهت نگهداري البسه ، كيف ، كفش و غيره را داشته باشد .
دراور:
وجود ميز آرايش و آينه تقريباً بزرگ در اتاق خواب بسيار ضروري است . بهتر است وسايل مورد استفاده در اتاق خواب از وسايلي باشند كه به راحتي قابل تعويض هستند.
اتاق خواب کودک:
معمولًاچگونگي تزيين اتاق كودك و چيدمان وسايل در آن، به عنوان يكي از دل مشغوليها و سرگرميهاي خانم خانه قرار مي گيرد و عرصه بسيار جالبي براي خواستهاي عاطفي خانواده مي باشد. مهمترين نكته اي كه بايد براي ايجاد آرامش در اتاق كودك در نظر گرفته شود اين است كه همان طور كه كودك به تدريج رشد مي كند، بايد وسايل اتاقش نيز انعطاف لازم با اين رشد را داشته باشند . قبلاً گفته بوديم كه قد انسان را به طور متوسط 170 سانتي متر در نظر مي گيرند اما انساني كه ما در اينجابا او سر و كار داريم دراين مقوله نمي گنجد و بايد اين استاندارد را در مورد او فراموش كنيم . قد كودك تقريباً هر روز و هر هفته رشد مي كند. بنا براين بايد وسايلي كه براي او تهيه مي كنيم انعطاف لازم را داشته باشند.اشتباهي كه گاهي بعضي از خانوادها مرتكب مي شوند اين است كه بر اساس سليقه و علايق خود وسايلي را تهيه مي كنند كه فقط براي مدت كوتاهي قابل استفاده است و يا اينكه كودك را مجبور به استفاده از وسايلي مي كنند كه با ابعاد فيزيكي او تناسبي ندارد . اما بايد دقت شود كه وسايل مورد استفاده كودك در شكل گيري شخصيت و تربيت او تأثير به سزايي دارند و بايد در انتخاب آنها دقت فراواني مبذول شود .به طور كلي فرم و اندازه اتاق بچه بايد بسته به استفاده كننده ء آن قابل انعطاف باشد . معمولاً مشكل اصلي خانواده ها اين است كه اتاق بچه مطابق با سليقه پدر و مادر آماده مي شود . استفاده از رنگهاي متضاد در اتاق كودك ممكن است در بعضي از حالات براي او خيلي جالب
باشد اما در مواقع ديگركودك نياز به رنگهاي آرام بخش دارد. دانستن و رعايت اين مسايل مستلزم آن است كه مادران آموزشهاي لازم در اين زمينه را ديده و با شخصيت و روحيات كودك خود در سنين مختلف آشنا شوند .
دماي اتاق كودك :
از مسايل مهم ديگر در اتاق كودك تعيين ميزان سرما و گرماي اين اتاق است . گاهي ديده شده است كه وقتي پدرو مادر شخصاً احساس سرما و يا گرما مي كنند تصور مي كنند كه كودك هم همين احساس را دارد .در صورتي كه شايد اين موضوع در موردكودك صدق نكند .ميزان گرما و سرماي اتاق بچه بايد متناسب با وضعيت جسمي خود كودك تنظيم شود .
خصوصيات كلي اتاق كودك :
اصولاً بهتر است محل استقرار اتاق كودك در نماي جنوبي ساختمان باشد تا از نور خورشيد بر خوردار گردد . وسايل گرمازا در اتاق كودك نبايد به هيچ وجه در دسترس او قرار داشته باشند .
ميز كار ، ميزبازي، وسايل بازي و تخت خواب كودك بايد از مواد و وسايل طبيعي تهيه شده باشند نه ازوسايل مصنوعي ،زيرا بچه هابه طور مداوم در تماس مستقيم با اين وسايل هستند . اصولا ً بچه ها خيلي زياد عرق مي كنند وگاهي براي مدت طولاني تن برهنه خود را به وسايل مي چسبانند . گفته مي شود بيماريهاي سرطاني گاهي در اثر ارتباط تن برهنه كودك با وسايل و امكانات پلاستيكي و ايجاد تعريق بين آنها شكل مي گيرد كه ممكن است سالها بعدبروز كند. بهترين جنس براي وسايل كودك، وسايل چوبي هستند . رنگ و فرم وسايلي كه بچه ها از آنها استفاده مي كنند در تعيين و شكل
گيري شخصيت آنها نقش مهمي دارد . با توجه به تفاوت سليقه دختران و پسران رنگ و فرم مورد استفاده براي كودكان دختر و پسر نيز تفاوت مي كند . دختران بيشتر به رنگهاي صورتي و ليمويي وپسران به رنگ هاي آبي روشن و خاكستري علاقمند مي باشند . در كنار اين رنگها معمولاً كودكان از ديدن رنگهاي متضاد نيز خوشحال مي شوند و به سمت آنها جذب مي شوند . اما از آنجا كه هر كودكي قيافه و خصوصيات خاص خود را دارد علايق و سليقه هاي آنها نيز متفاوت است . نبايدبه اشتباه تصور شود كه علايق كودكان با يكديگر و يا با علايق ما مشترك است . در نظر گرفتن تنوع وسايل و امكانات در اتاق كودك به دليل استفاده طولاني مدت از اهميت بسياري برخورداراست .
كودكان به نقاشي و حجم سازي بسيار علاقمند مي باشند و دوست دارند وسايلي را كه در اختيار دارند رنگي كنند ، مثل نقاشي كردن روي ديوارهاي اتاقشان .گاهي اين مسئله باعث ايجاد اضطراب و نگراني در خانوده ها مي شود. اما بايد دقت نمود كه كودكان را از انجام اين كار نهي نكنيم .و فضاي لازم را براي انجام اين كار براي او فراهم كنيم .به طور كلي آشنايي با روانشناسي كودكان و چگونگي تزيين اتاق آنان مسئله بسيار مهمي است به طوريكه شايد بتوان گفت ارتباط بسيار زيادي بين تزيين اتاق كودك و اصلاح جامعه وجود دارد.
غذا خوري :
غذا خوري محل امتحان فعاليت كدبانوي خانه است .كدبانوي خانه در اين فضا عشق و علاقه خود را بكار مي بندد تا فضاي مناسبي براي اعضاي خانواده فراهم كند . فضاي غذاخوري بايد علاوه برداشتن ارتباط مستقيم با آشپزخانه دسترسي آسان و مستقلي با اتاق نشيمن و پذيرايي داشته باشد .
طراحي فضاي غذاخوري :
براي طراحي مطلوب فضاي غذا خوري بايدابتدا از اين فضا و عملكردهاي آن شناخت كافي پيدا كرد . بهتر است هنگام صرف غذا در شب، نورموجود فقط روي ميز غذاخوري تابيده شود. استفاده از رنگهاي لطيف و ملايم در سطوح بزرگ به زيبايي فضا كمك مي كند .معمولاًميز غذاخوري نسبت به تعداد مصرف كنندگان به صورت دايره ، مستطيل و مربع طراحي مي شود . ميز و صندلي اين فضا بايد فقط مخصوص استفاده در اين فضا باشد . توصيه مي شود،براي غذا خوري از مبلمان چوبي استفاده شود .
توالت:
بدليل مصرف زياد آب در توالت مسئله ايزولاسيون در آن از اهميت زيادي برخوردار است . براي مفروش كردن ديوارهاي توالت ، توصيه مي شود از كاشيهاي بزرگ استفاده شود.چون اين كاشيها داراي درزهاي كمتري هستند.
تهويه مطلوب :
نور و تهويه مطلوب در ساختمان دستشويي اهميت فراواني دارد . بدليل رعايت مسائل بهداشتي ، الزاماً بايد در توالت از رنگهاي روشن استفاده شود . زيرا كه رنگ هاي روشن لكه ها را بهتر نشان مي دهند . هدايت هواي داخل دستشويي به طرف بالا ترين بخش ساختمان از ضروريات است ، بايد در ساختمان يك كانال يا لوله تهويه جداگانه براي توالت وجود داشته باشد .
كاسه توالت :
بهتر است كه در توالت از كاسه توالت مستطيلي شكل و گود استفاده شود. براي استعمال اين نوع كاسه بايد وسعت فضاي ساختمان تؤالت مد نظر قرار بگيرد .
تخليه توالت :
از مسايل ديگري كه بايددر توالت مد نظر قرار بگيرد ، سوراخ تخليه و نحوه قرار گرفتن آن است . تخليه ساختمان توالت با استفاده از فلاش تانك صورت مي گيرد . فلاش تانك مي تواند از دو جنس پلاستيكي يا فلزي بوده و در حجم هاي چهار، شش و يا دوازده ليتري باشد . در صورت نبودن فلاش تانك مي توان از شير تخليه يا فلاش استفاده كرد . وجود سيفون در
انتهاي توالت به جهت جلوگيري از انتشار بوي نامطبوع بسيار اهميت دارد .
چنانچه ساكنان منزل به دلايل پزشكي به جاي آب از دستمال كاغذي استفاده مي كنند ، جاي دستمال بايد طوري قرار بگيرد كه در معرض ترشح آب نباشد .
رنگ تجهيزات توالت :
تمام وسايل داخل توالت از جمله كاشي ، فلاش تانك ، شيرآلات و حتي سطل زباله بايد بدليل رعايت مسائل بهداشتي رنگ روشن داشته باشند .
محل استقرار توالت :
محل استقرار توالت ايراني و فرهنگي در شمال و جنوب ساختمان نيست . اين مسئله علاوه بر داشتن دلايل مذهبي به علل گوناگوني مثل نحوه گردش كره زمين ، وزش باد وجريان آب و هوا انجام نمي شود.
اصولاً در فضاي توالت ازوسايل گرمازا استفاده نمي شود . زيرا اين فضا بايد خنك باشد .
ساختمان حمام :
بررسي استفاده از حمام در منازل نشان مي دهد كه ايرانيهادر گذشته بسيار پيشتراز كشورهاي پيشرفته فعلي از آن استفاده مي كردند . حمام بايد در ارتباط نزديك با اتاق خواب بوده و يا از طريق درب مجزا بااتاق خواب ارتباط داشته باشد . درب حمام بايد بدليل ترشح فراوان آب ، از جنس مناسب و ضد رطوبت باشد . مسئله ايزولاسيون در قسمت كف حمام از اهميت فراواني برخوردار بوده و بايد دقت زيادي نسبت به آن مبذول گردد .اصولاً
سقف حمام بايد كوتاه باشد .براي اين منظور معمولاً از سقف كاذب استفاده مي شود.كوتاه بودن سقف حمام به دو دليل لازم و ضروري است . اول اينكه گرم كردن حمام آسان باشد . دوم اينكه چون معمولاً در طبقات بالاي ساختمان، روي حمام پاييني، حمام ديگري جايگذاري شده و لوله ها از سقف آن عبور مي كنند ، سقف كاذب باعث پوشش اين منظره مي شود .به عبارت ديگرسقف كاذب باعث پوشش لوله هاي مربوط به طبقه بالا شده و در هنگام خرابي و پوسيدگي آنها بسيار كارآمد است.
وجود نورو پنجره در حمام ، به دليل انجام عمل تهويه و خروج بخار و … يكي از ملزومات مهم حمام مي باشد . حمام بر عكس توالت نياز به وسايل گرمازا دارد . همچنين در ساخت تأسيسات و لوله كشي حمام بايد دقت بسيارزيادي صورت گيرد . به عنوان مثال استفاده از لوله هاي روكار، ضمن جالب نبودن باعث عدم رعايت مسايل بهداشتي نيز مي شود.
دوش :
يكي از ملزومات حمام دوش آب سرد و گرم است كه در اشكال مختلف
وجود دارد . دوش ساده داراي علم است كه در آن آب بصورت موضعي ، قابل استفاده نيست . براي تسهيل اين مشكل، دوش تلفني ساخته شده كه در آن علاوه بر قابل مصرف بودن آب بصورت علم ، براي شستشوي مناطق مختلف بدن يا حمام نيز بكار مي رود ، ميزان ارتفاع ، فاصله و محل قرارگرفتن صابون و شامپواز دوش اهميت زيادي دارد .
وان :
وان شامل دو قسمت سر ريز و زير آب (محل خروج آب ) مي باشد.
.زيرآب قسمتي در ته وان است كه محل خروج آب مي باشد . سرريز سوراخي نزديك به لبه بالاي وان مي باشد . وان در اشكال و اندازه هاي مختلف ساخته شده است .جنس وان معمولاً از چوب ، فلز (چدن )و پلاستيك است . بهترين نوع وان، نوع فلزي آن مي باشد كه البته اين نوع ، علاوه بر گران بودن، در مقابل سرما و گرما نيز انعطاف ندارد. نوع پلاستيكي آن زنگ نمي زند ، اما عيب آن اين است كه چون آب بندي در اطراف آن صورت نمي گيرد، معمولاً با مقاومت كم پلاستيك و تحرك مصرف كننده از نظر ريزش آب مشكل بوجود مي آيد . ميزان آب درون وان توسط وسيله اي بنام شناور كنترل مي شود .
توالت فرنگي :
در حمام معمولاً توالت فرنگي نيز وجوددارد ،در قسمت بالاي سيفون اين وسيله، مقدار زيادي آب جمع مي شود كه عايق بسيار خوبي براي سرايت نكردن بو به داخل حمام مي باشد.
آسانسور:
دستگاهی است دائمی که برای جا به جایی اشخاص یا کالا ،بین طبقات ساختمان بوده و در طبقات مشخصی عمل می نماید . دارای کابینی است که ساختار ، ابعاد و تجهیزات آن به اشخاص به سهولت اجازه استفاده می دهد و میان ریلهای منصوبه عمودی با حداکثر انحراف 15 درجه حرکت می کند .
آسانسور وسیله نقلیه عمومی دائمی است که بین ترازهای از قبل تعریف شده حرکتمی کند آسانسور تنها وسیله رفت و آمد ترافیکی است که مورد استفاده تمامی گروه سنی قرار می گیرد و عمومی ترین وسیله جابجایی عمودی در جهان است .
آسانسور وسیله نقلیه ای است که کنترل آن به یک سیستم سپرده شده فرمان دادن به آن به اختیار مسافر است ، اما ایستادن آن در محل مقرر به توسط سیستم است .
آسانسور در داخل محیطی نصب می شود که از سه قسمت تشکیل شده است :
1- موتورخانه : برای برقراری موتور و گیربکس و تابلو کنترل آسانسور و تابلو برق
2- چاه آسانسور : برای نصب درها ، ریلها و همچنین محلی برای حرکت کابین و وزنه
3- چاهک : در پایین ترین قسمت چاه آسانسور ،برای ضربه گیرها و بافرها
موتور گیربکس بعنوان قلب آسانسور و تابلو کنترل بعنوان مغز آسانسور عمل می نماید .
آسانسور حمل بار و مسافر
آسانسورری است که برای حمل ونقل کالا طراحی شده است و معمولا عمل حمل ونقل بهمراه افراد صورت می گیرد .
آسانسور خدماتی
آسانسوری است دائمی که برای جابجایی کالا بین طبقات ساختمان می باشد و در طبقات مشخصی عمل می کند ، دارای کابینی است که ابعاد آن به اشخاص اجازه استفاده را نمی دهد و در میان ریلهای منصوبه عمودی و با حداکثر 15 درجه انحراف ، حرکت می کند . ابعادی که کابین را برای افراد غیر قابل استفاده می کند ، نباید از مقادیر زیر بیشتر شود:
الف – مساحت کف کابین 00/1 متر مربع
ب – عمق 00/1 متر
ج – ارتفاع
آسانسور خودرو بر ساختمان های خصوصی
آسانسوری که اتاقک آن ابعاد مناسبی برای جابجایی خودروهای سواری داشته و طراحی آن امکان این جابجایی را می دهد .
ریل راهنما
اجزایی صلب هستند که برای هدایت کابین و یا وزنه تعادل تعبیه می شود .
تعریف سیستم مکانیکی و قطعات مربوطه
و سرعت است. آسانسور طبق این پارامتر ساخته می شود . جرم یک Q ( kg ) پارامترهای اصلی آسانسورها
مسافر برای هر نوع محاسبه ای در آسانسور 75 کیلو در نظر گرفته می شود .
پارامتر های فنی دیگر عبارتند از :
الف ) ارتفاع مسیر ( بالا رفتن کابین ) تعداد و محل توقف ها
ب ) ابعاد چاه آسانسور ، کابین و موتورخانه
پ ) ولتاز برق اصلی ، تعداد استارت آسانسور در ساعت و فاکتوربار
ت ) سیستم کنترلآسانسور
ث ) سیستم درب های آسانسور و ورود و خروج و نوع کنترل
ج ) تعداد آسانسورهای و مکان آنها در ساختمان
چ )شرایط محیطکار کرد
قطعات اصلی آسانسورهای الکتریکی عبارتند از:
الف ) وسایل تعلیق کابین و وزنه تعادل که می تواند سیم بکسل فولادی و یا زنجیر باشد .
ب ) وسیله رانش که محرک آسانسور است و شامل:
– موتور الکتریکی
– گیربکس
– ترمز
– فلکه کششی و یا دنده زنجیر
– شاسی ماشین – کوپلینگها ، محورها ، یاتاقانها
پ ) کابین که مسافرین و یا بار را حمل می کند ، شامل یوک، که چهارچوبی فلزی است و کابین ازطریق آن به سیستم تعلیق متصل می شود ، کف کابین که
بار را نگهداری می کند و بدنه کابین به کف متصل است .
قطعات دیگر عبارتند از :
– سیم تعلیق
– راهنماها که باعث هدایت کابین در مسیر حرکت خود می شود .
– درب کابین و محرک درب
ت )وزنه تعادل که برای جبران وزن کابین و قسمتی از ظرفیت بکار می رود .
(Hoist Way) ث ) چاه آسانسور
این فضا قسمتی یا تماما پوشیده است و از کف چاله تا سقف ( کف موتورخانه ) ادامه دارد در این فضا کابین و وزنه تعادل حرکت می کنند و شامل ریلهای راهنما برای کابین و وزنه تعادل و درهای طبقات و ضربه گیر در کف چاه می باشد .
ج ) سیستم ایمنی
یک وسیله مکانیکی است که در صورت بروز هر گونه خرابی ، یا شل شدن سیم بکسل( زنجیر تعلیق) وسیله توقف و نگاه داشتن کابین و یا وزنه تعادل در روی ریل راهنما می باشد و اگر سرعت کابین در جهت پائین رفتن از مقدار مشخص شده ای تجاوز کند این مکانیزم عمل می نماید ، عملکرد این مکانیزم توسط گاورنر که معمولا در موتور خانه است شروع می شود .
چ ) ضربه گیرها
کابین یا وزنه از حدود تعیین شده در چاهک گذشته و امکان برخورد با کف چاهک پیش آید این وسیله از برخورد خشن جلوگیری می نماید . ضربه گیر ممکن است از جنس پلی اورتان ، فنر یا نوع روغنی انتخاب شود که بستگی به سرعت اسمی داشته و طوری طراحی می شود تا انرزی جنبشی کابین یا وزنه تعادل را جذب کرده ( نوع فنری ) و یا مستهلک نماید .
ح ) تجهیزات الکتریکی
که شامل امکانات ایمنی و روشنایی نیز می گردد .

شرايط اقليمي استان بوشهر
الف – موقعيت جغرافيائي و شرايط آب و هوائي :
استان بوشهر با مساحتي در حدود 27653 کيلومترمربع بين مختصات َ14و270 تا َ16و300 عرض شمالي و َ6 و500 تا َ58 و 520 طول شرقي، درجنوب ايران و در حاشيه خليج فارس قرار دارد. آب و هواي استان بوشهررا کلاً مي توان به دو بخش تقسيم کرد : در نوار ساحلي آب و هوا گرم ومرطوب و در قسمت هاي داخلي آب و هوا گرم و خشک صحرايي است.درهردوبخشمتوسطدمايسالانهمعادل 24 درجه است که بيشترين مقدار آن
در تابستان حدود 50 درجه و کمترين مقدار آن در زمستان حدود 6 درجه مي
باشد. متوسط ميزان بارندگي ساليانه استان حدود 217 ميلي متر مي باشد و
رطوبت نسبي هوادرنوار ساحلي نسبت به قسمت هاي داخلي استان بيشتراست.
رودهاي اين استان بعلت عبور از طبقات نمکي معمولاً شور و غيرقابل
شرب مي باشند که مهمترين آنها رودخانه مند، دالکي، شاپور حيله و رودخانه
اهرم و رودخانه شور را مي توان نام برد.
ب – خاکشناسي استان بوشهر
با توجه به ويژگي هاي کلي محيط طبيعي مي توان گفت که اغلب خاک هايمنطقه قليايي بوده و خاک بيشتر نقاط استان علاوه بر شوري و قليايي به علتحرارت زياد و کمي رطوبت لازم، از نظر مواد آلي هم، بسيار فقير است و ازنظر پوشش گياهي امکان رشد براي گياهان معدودي وجود دارد و درختان اين منطقه اکثراً گرمسيري و داراي برگ هاي ريز و خاردار و ريشه هاي عميقهستند و بجزدرخت نخل درختان و درختچه هاي خودرو که در کرانه ها وکوهپايه هاي داخلي مي رويند مانند : خرک و هلپه کنار و گز بصورت محدوده هاي کوچک پراکنده ديده مي شوند.
ج – مرفولوژي استان بوشهر
استان بوشهر از نظر پستي و بلندي به دو قسمت جلگه اي و کوهستاني تقسيم مي شود :
1- قسمت جلگه اي : در امتداد خليج فارس قرار گرفته و هر چه از شمال و
شمال غربي بطرف جنوب و جنوب شرقي پيش رويم، تا دره مند عرض جلگه
به حداکثر خود(140 کيلومتر) مي رسد. پس از آن جلگه باريک و کم عرض
مي شود تا جائيکه در حد فاصل استان بوشهر و هرمزگان کوه ها مشرف به
درياست و جلگه مزبور از رسوبات رودخانه اي دالکي، مند، اهرم، شاهپور
شکل گرفته که در بين آنها، شهرها و مراکز جمعيتي استان بوشهر قرار دارد.
2-قسمت کوهستاني : از دو رشته عمده تشکيل مي شود که به موازات هم
سرتاسر طول استان را طي مي کنند. رشته اصلي آن تقريباً بيشتر محدوده
شمالي و شرقي استان بوشهر را در برگرفته و در حقيقت دنباله رشته کوه هاي
زاگرس است. اين رشته کوه ها از ناحيه ماهور در شهرستان کازرون شروع
و تا ارتفاعات ليتو در شمال شهرستان لاز در استان فارس امتداد دارد. اين
ارتفاعات گچ ترش نام دارد که مهمترين قلل اين ارتفاعات، خورموج (مند)
گسيکان و کوه سياه مي باشد. بخش ديگر از رشته کوه هاي استان که به
موازات رشته کوه اول در حاشيه خليج فارس قرار گرفته که هر چه بطرف
جنوب پيش رود به دريا نزديکتر شده تا جائيکه به داخل دريا نيز کشيده مي
شود. اين ارتفاعات بنام نوکند معروف است.
لازم به ذکر است که اکثر کوه هاي استان بوشهر به واسطه کمي ارتفاع و
کمبود بارش سالانه و جنس سنگها و آبرفت هاي آنها داراي پوشش گياهي
ناچيز است و در بعضي نقاط آن هيچگونه گياهي ديده نمي شود.
ویژگی معماری بومی مناطق گرم و مرطوب:
اصول رعایت شده برای مناطق گرم و مرطوب

1- استفاده از مصالح ساختمانی با ظرفیت حرارتی کم.
2- قرار دادن ساختمان در سایه کامل. در اینجا نیز ایوان های عریض و سر
پوشیده ای که هم از نفوذ باران جلو گیری می کنند و هم سایه ی کاملی بر
روی دیوار اتاق ها می اندازند مورد استفاده قرار گرفته است.
3- در مناطق نزدیک به دریا برای استفاده از نسیم های خنک دریا از بادگیر
های بزرگ استفاده شده است. بیشتر ساختمان های این مناطق دارای بادگیر
هستند. ولی در مناطق دور از دریا که کمتر تحت تاثیر نسیم دریا قرار دارند
بادگیرها بسیار کوچک و کوتاه است و در بسیاری از مناطق نیز از ساختمان
حذف شده است.
4- در این مناطق به دلیل گرما و رطوبت زیاد هوا میزان تهویه طبیعی اهمیت
چندانی ندارد و به همین دلیل پیش بینی های لازم در مورد کوران در داخل
ساختمان به عمل نیامده است.

Article source: http://www.iranshahrsaz.com/showthread.php?tid=9606

نتایج جستجو ریاضی
               
N1497900476 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1497809875 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1497802028 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1464299626 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی
     
آموزش جامع مباحث تئوری و ریاضی الگوریتم ها به همراه پیاده سازی در Java آموزش برنامه نویسی – یادگیری ریاضیات گسسته آموزش ریاضی بر مبنای حل مساله آموزش مقدماتی حل مسائل ریاضی
     

در این کورس آموزشی بسیار ارزشمند در ابتدا با مباحث تئوری و ریاضی بیش از 24 ال...

ریاضی جزئی جدایی ناپذیر از برنامه نویسی است. با مشاهده این کورس آموزشی با ریا...

 با مشاهده این کورس آموزشی حل مسایل ریاضی را در عمل و به شکلی کاملا کارب...

در این آموزش تصویری با حل مسائل ریاضی آشنا می شوید.این دوره آموز...

     
19,800 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 8,800 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 8,800 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 10,000 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی
     
     
               
N1464298861 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1464229382 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1393768164 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1393767612 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی
     
ریاضی برای برنامه نویسان اصول ریاضی برای همه آموزش دروس کامل پیش دانشگاهی(ریاضی) اورجینال آموزش کامل دروس سوم دبیرستان رشته ریاضی (اوریجینال)
     

این مجموعه آموزشی (Math For Programmers)  چگونگی خواندن و ذخیره سازی ا...

در این آموزش تصویری با اصول ریاضی آشنا می شوید. این دوره نحوه مح...

آموزش تمامی دروس توسط اساتید برتر هر درس استاد تخصصی طبق آخرین تغییرات کتب درسی

شرح دروس حل و تشریح مسائل کتاب بهمراه آزمون جهت ارزیابی

     
10,000 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 10,000 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 16,200 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 16,200 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی
     
     
               
N1394539842 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1416898904 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1409145175 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1416055708 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی
     
آموزش حسابان سال سوم ریاضی فیزیک /اورجینال کنکور ریاضی پایه حسابان و دیفرانسیل/اورجینال کنکور ریاضی تجربی-اورجینال آموزش کامل دروس دوم دبیرستان رشته ریاضی (اوریجینال)
     

2DVD/تصویری

دوپینگ طلایی کنکور

دوپینگ طلایی-2dvd

آموزش تمامی دروس توسط اساتید برتر هر درس و به صورت مالتی مدیا

     
15,000 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 14,500 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 14,500 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 16,200 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی
     
     
               
N1425981359 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1411799127 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1378618471 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1407736710 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی
     
آموزش مبانی ریاضی و استفاده از آن در زندگی روزمره آموزش استفاده از ریاضی در مدلسازی به کمک CINEMA 4D آشنایی با مبانی اعداد و ریاضیات لازم در برنامه نویسی آموزش نرم افزار محاسبات ریاضی Mathematica 9
     

آموزش مبانی ریاضی و استفاده از آن در زندگی روزمره

ریاضیات و هندسه درگرافیک کامپیوتری ومدلسازی اجسام پیچیده درنرم افزار Cinema 4D

آموزش نحوه ذخیره و کار با اعداد صحیح و ممیز شناور در برنامه ها

آموزش استفاده از نرم افزار محاسبات ریاضی Mathematica 9

     
10,000 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 10,000 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 10,000 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 10,000 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی
     
     
               
N1369294186 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1360741256 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1421338082 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1489588109 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی
     
آموزش ساخت یک کتاب الکترونیکی مالتی مدیا آموزش ریاضی در نرم افزار iBooks Author آموزش کامل و کاربردی استفاده از ابزارها و الگوهای ریاضی و محاسباتی در تولید نرم افزار آموزش کلیه دروس سوم دبیرستان-ریاضی-اورجینال مجموعه نرم افزارهای ریاضیات و آمار ورژن جدید -اورجینال
     

آموزش کارکردن با iBook Author برای ساختن یک کتاب الکترونیک آموزش ریاضی

استفاده از الگوهای ریاضی و محاسباتی برای نوشتن نرم افزارهای بهتر و سریعتر

آموزش کلیه دروس سوم دبیرستان-ریاضی-اورجینال-شرح کامل به صورت صوت و تصویر

مجموعه ای ازنرم افزارها درزمینه مهندسی ریاضیات وآمار
-اتوران اختصاصی

     
10,000 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 10,000 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 12,900 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 16,000 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی
     
     
               
N1469456481 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1448890613 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1447330712 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1441170240 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی
     
مجموعه نرم افزارهای تخصصی ریاضیات و آمار - اورجینال نرم افزار Mathematics & Industrial - ریاضیات، آمار، مهندسی صنایع - همراه با راهنمای فارسی-اورجینال مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی (ریاضیات اول ابتدایی)-اورجینال مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی (ریاضیات اول ابتدایی) اورجینال
     

مجموعه نرم افزارهای تخصصی ریاضیات و آمار - اورجینال

تخصصی ترین و قدرتمندترین نرم افزارهای آماری و محاسباتی
ابزارهای یادگیری ریاضیات

بازی‌های آموزشی ستاره طلایی گاج به شکل کیف مدرسه و به همراه هدایا

مجموعه بازی‌های آموزشی ستاره طلایی گاج که به شکل کیف مدرسه میباشد

     
34,000 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 16,000 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 18,000 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 18,000 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی
     
     
               
N1441093797 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1441093719 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1441093626 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1425136765 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی
     
مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات پیش دبستانی اورجینال مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات سوم ابتدایی) اورجینال مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات پنجم ابتدایی) اورجینال مجموعه اول کتاب‌های مهندسی عمران؛ اصول و مبانی، استاتیک، مقاومت مصالح، ریاضیات و نرم‌افزارهای کاربردی
     

کاملترین نرم افزار آموزشی در قالب بازی های جذاب 
ویژه سنین 4 تا 6 سال

- ایجاد نظم فکری در دانش آموز و آموزش مدیریت در کارها با بازی مزرعه ی آروین

- ایجاد علاقه و کنجکاوی در دانش آموز برای یادگیری ریاضی

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 420 کتاب در زمینه اصول و مبانی مهندسی عمران

     
18,000 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 18,000 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 18,000 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 36,000 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی
     
     
               
N1411178208 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1411176051 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1411175814 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1411175620 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی
     
مجموعه دوم کتاب‌های سرمایه‌گذاری و امور مالی؛ ریاضیات و آمار مالی مجموعه سوم کتاب‌های ریاضیات؛ نرم‌افزارهای ریاضی مجموعه دوم کتاب‌های ریاضیات؛ محاسبات عددی مجموعه اول کتاب‌های ریاضیات؛ ریاضی مهندسی
     

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 240 کتاب ارزشمند در زمینه ریاضیات و آمار مالی

آرشیوی شامل بیش از 220 کتاب در زمینه نرم‌افزارهای تخصصی ریاضی، محاسبه و تحلیل

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 370 کتاب در زمینه محاسبات عددی

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 550 کتاب در زمینه ریاضی مهندسی

     
36,000 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 36,000 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 36,000 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 36,000 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی
     
     
               
N1411174394 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1411153613 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1384141919 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1419855218 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی
     
مجموعه دوم کتاب‌های آمار؛ آمار ریاضی مجموعه اول کتاب‌های مهندسی مکانیک؛ اصول و مبانی، ریاضیات و فیزیک، مکانیک کلاسیک مجموعه سوم کتابهای فیزیک؛ فیزیک محاسباتی، فیزیک ریاضی، مسائل و حل مسائل آموزش کاربردی 13 Maple-ابزار حرفه ای محاسبات ریاضی-اورجینال
     

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 540 کتاب در زمینه آمار ریاضی

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 260 کتاب در زمینه اصول و مبانی مهندسی مکانیک

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از ۳۶۰ کتاب در زمینه ریاضیات و محاسبات فیزیک

-ابزار حرفه ای محاسبات ریاضی-اورجینال-بیش از11ساعت مطالب آموزشی+مثالهای کاربردی

     
36,000 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 36,000 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 36,000 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 7,500 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی
     
     
               
N1419164478 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1419167687 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1421338363 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی N1421338347 ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی
     
نرم افزارهای تخصصی مهندسی ریاضی و آمار-اورجینال نرم افزار های تخصصی ریاضیات و آمار-اورجینال اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان با تایید وزارت آموزش و پرورش-اورجینال اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان با تایید وزارت آموزش و پرورش-اورجینال
     

نرم افزار های تخصصی ریاضیات و آمار-اورجینال- فیلم آموزش نصب و فعالسازی

نرم افزار های تخصصی ریاضیات و آمار-اورجینال- فیلم آموزش نصب و فعالسازی

اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان-اوجینال-مناسب کودکان 4 تا8 سال-

اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان-اوجینال-مناسب کودکان 4 تا8 سال-

     
10,300 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 6,900 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 6,900 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی 6,900 تومان buy ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی
     
     

  صفحه:

 
1 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code