ثبت نام فراگیر پیام نور 96

نوشته شده در موضوع تدریس خصوصی در 15 اکتبر 2017

علوم پایه

آمار ریاضی

آموزش ریاضی

ریاضی کاربردی (گرایش آنالیز عددی )

ریاضی کاربردی (گرایش تحقیق در عملیات)

ریاضی محض (گرایش آنالیز )

ریاضی محض (گرایش جبر )

ریاضی محض (گرایش هندسه)

زمین شناسی ( اقتصادی)

زمین شناسی (پترولوژی)

زمین شناسی ( آب زمین شناسی)

زمین شناسی (زلزله شناسی)

زمین شناسی (زمین شیمی)

زمین شناسی ( چینه نگاری و دیرینه شناسی)

زمین شناسی ( رسوب شناسی و شنگ شناسی رسوبی)

زمین شناسی (زیست محیطی)

زمین ساخت ( تکتونیک)

زیست شناسی ( علوم گیاهی – فیزیولوژی گیاهی)

زیست شناسی ( علوم گیاهی – زیست شناسی تکوینی )

زیست شناسی ( علوم گیاهی -سیستماتیک اکولوژی)

زیست شناسی (گرایش بیوشیمی)

زیست شناسی (گرایش بیوفیزیک)

زیست شناسی (گرایش علوم جانوری – بیو سیستماتیک جانوری)

زیست شناسی (گرایش علوم جانوری – زیست شناسی سلولی تکوینی)

زیست شناسی (گرایش علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری)

زیست شناسی (گرایش ژنتیک)

زیست فناوری – بیوتکنولوژی (گرایش میکروبی )

زیست شناسی (گرایش ژئومورفولوژی)

شیمی (گرایش شیمی آلی )

شیمی (گرایش شیمی تجزیه)

شیمی (گرایش شیمی فیزیک)

شیمی (گرایش شیمی معدنی)

فیتو شیمی

فیزیک ( اتمی و مولکولی )

فیزیک ( فیزیک بنیادی)

فیزیک (زمینه ذرات بنیادی)

فیزیک (زمینه حالت جامد)

فیزیک (زمینه گرانش و فیزیک نجومی)

فیزیک ( هسته ای(

 

علوم انسانی

رشته آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – آب و هواشناسی شهری

رشته آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – آب و هواشناسی کاربردی

رشته آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – تغییرات آب و هوایی اقلیمی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – حرکات

الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان

الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث

الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان فارسی

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

آموزش محیط زیست

آموزش و بهسازی منابع انسانی

اخلاق – اخلاق اسلامی 

اخلاق – فلسفه اخلاق

اقتصاد اسلامی

اقتصاد انرژی

اقتصاد و تجارت الکترونیک

تاریخ انقلاب اسلامی

تاریخ – تاریخ اسلام

تاریخ – تاریخ ایران اسلامی

تاریخ تشیع

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت اسلامی)

تحقیقات آموزشی 

تکنولوژی آموزشی

جامعه شناسی

جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی -اقتصاد فضا 

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – برنام ریزی کالبد

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – سازماندهی مناطق عشایری 

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – مدیریت توسعه پایدار روستایی  جغرافیا و برنامه ریزی شهری – آمایش شهری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری – برنامه ریزی مسکن 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری – بهسازی و نوسازی شهری 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری – محیط زیست شهری 

حسابداری

حقوق بین الملل

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق خصوصی

رفتار حرکتی – رشد حرکتی 

روان شناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی کودک و نوجوان

روانشناسی شخصیت

روان شناسی تربیتی

روان شناسی ( عمومی)

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی ( عقب مانده ذهنی )

زبان و ادبیات عربی (گرایش ادبیات عربی)

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی (گرایش ادبیات مقاومت یا پایداری )

زبان و ادبیات فارسی (گرایش ادبیات کودک و نوجوان

زبان و ادبیات فارسی ( گرایش ادبیات عامه )

زبان و ادبیات فارسی ( گرایش ویرایش و نگارش)

زبان و ادبیات فارسی (گرایش ادبیات تطبیقی فارسی – عربی)

زبان و ادبیات انگلیسی

زبان شناسی همگانی

ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

علوم اقتصادی

علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی)

علوم تربیتی (مدیریت آموزشی)

مدیریت آموزشی

برنامه ریزی درسی ( مطالعات برنامه درسی )

برنامه ریزی رفاه اجتماعی

علوم سیاسی

علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام

علم اطلاعات و دانش شناسی  مطالعات کتابخانه های عمومی

علم اطلاعات و دانش شناسی  گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال

علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات

علم سنجی

علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری

فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی کاربردی

فلسفه و حکمت اسلامی

فلسفه و کلام اسلامی – فلسفه اسلامی

فلسفه و کلام اسلامی – کلام اسلامی

کارآفرینی گرایش آموزش عالی

کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید

مدیریت آموزشی

مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی

مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی

مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش کارآفرینی

مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش کسب و کار بین المللی

مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش مالی

مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

مدیریت اجرایی

مدیریت امور شهری

مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)

مدیریت بازرگانی (گرایش بازرگانی بین الملل )

مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت مالی )

مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت تحول )

مدیریت دولتی (گرایش مدیریت منابع انسانی)

مدیریت دولتی (گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی )

مدیریت دولتی (گرایش مدیریت تحول)

مدیریت دولتی (گرایش تشکیلات و روش ها)

مدیریت دولتی (گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی)

مدیریت دولتی (گرایش مدیریت مالی دولتی)

مدیریت منابع انسانی گرایش منابع انسانی اسلامی

مدیریت رسانه

مدیریت فناوری اطلاعات (گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته )

مدیریت فناوری اطلاعات (گرایش کسب و کار الکترونیک)

مدیریت فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت دانش)

مدیریت فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی)

مدیریت ورزشی – مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

مدیریت ورزشی – مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی

مدیریت ورزشی – مدیریت بازاریابی در ورزش

مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی

مدیریت ورزشی – مدیریت رویدادهای ورزشی

مدیریت ورزشی – مدیریت رسانه های ورزشی

مشاوره گرایش مشاوره خانواده

مشاوره و راهنمایی

نهج البلاغه ( گرایش اجتماعی ، سیاسی و حقوق عمومی)

نهج البلاغه ( گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی)

نهج البلاغه (گرایش اصول الدین و معارف علوی)

 

کشاورزی و منابع طبیعی

مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات

مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی (گرایش سیاست و توسعه کشاورزی)

مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی (گرایش تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی)

مهندسی کشاورزی ـ بیماری شناسی گیاهی

مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی

مهندسی کشاورزی توسعه روستایی (گرایش توسعه کشاورزی)

مهندسی کشاورزی زراعت

مهندسی کشاورزی ـ علوم دامی گرایش تغذیه دام

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی

مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست (گرایش ارزیابی و آمایش زمین)

فنی مهندسی

مهندسی برق – الکترونیک

مهندسی مکانیک (گرایش طراحی کاربردی)

مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی)

مهندسی مکانیک (ساخت و تولید)

مهندسی شیمی  – بیوتکنولوژی

مهندسی صنایع  – صنایع

مهندسی صنایع – ( سیستم های اقتصادی اجتماعی)

مهندسی صنایع – ( مدیریت سیستم و بهره وری)

مهندسی عمران – راه و ترابری

مهندسی عمران – خاک و پی

مهندسی عمران – ژئوتکنیک

مهندسی عمران – سازه

مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی

مهندسی عمران – محیط زیست

مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی )

مهندسی مواد ـ شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

هنر

پژوهش هنر

طراحی شهری

مهندسی معماری

برچسب‌ها: کارشناسی ارشد پیام نور, فراگیر پیام نور95, ثبت نام پیام نور, ثبت نام فراگیر پیام نور, ثبت نام فراگیر 95

Article source: http://www.iredu.ir/

نتایج جستجو ریاضی
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش جامع مباحث تئوری و ریاضی الگوریتم ها به همراه پیاده سازی در Java آموزش برنامه نویسی – یادگیری ریاضیات گسسته آموزش ریاضی بر مبنای حل مساله آموزش مقدماتی حل مسائل ریاضی
     

در این کورس آموزشی بسیار ارزشمند در ابتدا با مباحث تئوری و ریاضی بیش از 24 ال...

ریاضی جزئی جدایی ناپذیر از برنامه نویسی است. با مشاهده این کورس آموزشی با ریا...

 با مشاهده این کورس آموزشی حل مسایل ریاضی را در عمل و به شکلی کاملا کارب...

در این آموزش تصویری با حل مسائل ریاضی آشنا می شوید.این دوره آموز...

     
19,800 تومان خرید آموزش جامع مباحث تئوری و ریاضی الگوریتم ها به همراه پیاده سازی در Java 8,800 تومان خرید آموزش برنامه نویسی – یادگیری ریاضیات گسسته 8,800 تومان خرید آموزش ریاضی بر مبنای حل مساله 10,000 تومان خرید آموزش مقدماتی حل مسائل ریاضی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
ریاضی برای برنامه نویسان اصول ریاضی برای همه آموزش دروس کامل پیش دانشگاهی(ریاضی) اورجینال آموزش کامل دروس سوم دبیرستان رشته ریاضی (اوریجینال)
     

این مجموعه آموزشی (Math For Programmers)  چگونگی خواندن و ذخیره سازی ا...

در این آموزش تصویری با اصول ریاضی آشنا می شوید. این دوره نحوه مح...

آموزش تمامی دروس توسط اساتید برتر هر درس استاد تخصصی طبق آخرین تغییرات کتب درسی

شرح دروس حل و تشریح مسائل کتاب بهمراه آزمون جهت ارزیابی

     
10,000 تومان خرید ریاضی برای برنامه نویسان 10,000 تومان خرید اصول ریاضی برای همه 16,200 تومان خرید آموزش دروس کامل پیش دانشگاهی(ریاضی) اورجینال 16,200 تومان خرید آموزش کامل دروس سوم دبیرستان رشته ریاضی (اوریجینال)
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش حسابان سال سوم ریاضی فیزیک /اورجینال کنکور ریاضی پایه حسابان و دیفرانسیل/اورجینال کنکور ریاضی تجربی-اورجینال آموزش کامل دروس دوم دبیرستان رشته ریاضی (اوریجینال)
     

2DVD/تصویری

دوپینگ طلایی کنکور

دوپینگ طلایی-2dvd

آموزش تمامی دروس توسط اساتید برتر هر درس و به صورت مالتی مدیا

     
15,000 تومان خرید آموزش حسابان سال سوم ریاضی فیزیک /اورجینال 14,500 تومان خرید کنکور ریاضی پایه حسابان و دیفرانسیل/اورجینال 14,500 تومان خرید کنکور ریاضی تجربی-اورجینال 16,200 تومان خرید آموزش کامل دروس دوم دبیرستان رشته ریاضی (اوریجینال)
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش مبانی ریاضی و استفاده از آن در زندگی روزمره آموزش استفاده از ریاضی در مدلسازی به کمک CINEMA 4D آشنایی با مبانی اعداد و ریاضیات لازم در برنامه نویسی آموزش نرم افزار محاسبات ریاضی Mathematica 9
     

آموزش مبانی ریاضی و استفاده از آن در زندگی روزمره

ریاضیات و هندسه درگرافیک کامپیوتری ومدلسازی اجسام پیچیده درنرم افزار Cinema 4D

آموزش نحوه ذخیره و کار با اعداد صحیح و ممیز شناور در برنامه ها

آموزش استفاده از نرم افزار محاسبات ریاضی Mathematica 9

     
10,000 تومان خرید آموزش مبانی ریاضی و استفاده از آن در زندگی روزمره 10,000 تومان خرید آموزش استفاده از ریاضی در مدلسازی به کمک CINEMA 4D 10,000 تومان خرید آشنایی با مبانی اعداد و ریاضیات لازم در برنامه نویسی 10,000 تومان خرید آموزش نرم افزار محاسبات ریاضی Mathematica 9
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش ساخت یک کتاب الکترونیکی مالتی مدیا آموزش ریاضی در نرم افزار iBooks Author آموزش کامل و کاربردی استفاده از ابزارها و الگوهای ریاضی و محاسباتی در تولید نرم افزار آموزش کلیه دروس سوم دبیرستان-ریاضی-اورجینال مجموعه نرم افزارهای ریاضیات و آمار ورژن جدید -اورجینال
     

آموزش کارکردن با iBook Author برای ساختن یک کتاب الکترونیک آموزش ریاضی

استفاده از الگوهای ریاضی و محاسباتی برای نوشتن نرم افزارهای بهتر و سریعتر

آموزش کلیه دروس سوم دبیرستان-ریاضی-اورجینال-شرح کامل به صورت صوت و تصویر

مجموعه ای ازنرم افزارها درزمینه مهندسی ریاضیات وآمار
-اتوران اختصاصی

     
10,000 تومان خرید آموزش ساخت یک کتاب الکترونیکی مالتی مدیا آموزش ریاضی در نرم افزار iBooks Author 10,000 تومان خرید آموزش کامل و کاربردی استفاده از ابزارها و الگوهای ریاضی و محاسباتی در تولید نرم افزار 12,900 تومان خرید آموزش کلیه دروس سوم دبیرستان-ریاضی-اورجینال 16,000 تومان خرید مجموعه نرم افزارهای ریاضیات و آمار ورژن جدید -اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه نرم افزارهای تخصصی ریاضیات و آمار - اورجینال نرم افزار Mathematics & Industrial - ریاضیات، آمار، مهندسی صنایع - همراه با راهنمای فارسی-اورجینال مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی (ریاضیات اول ابتدایی)-اورجینال مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی (ریاضیات اول ابتدایی) اورجینال
     

مجموعه نرم افزارهای تخصصی ریاضیات و آمار - اورجینال

تخصصی ترین و قدرتمندترین نرم افزارهای آماری و محاسباتی
ابزارهای یادگیری ریاضیات

بازی‌های آموزشی ستاره طلایی گاج به شکل کیف مدرسه و به همراه هدایا

مجموعه بازی‌های آموزشی ستاره طلایی گاج که به شکل کیف مدرسه میباشد

     
34,000 تومان خرید مجموعه نرم افزارهای تخصصی ریاضیات و آمار - اورجینال 16,000 تومان خرید نرم افزار Mathematics & Industrial - ریاضیات، آمار، مهندسی صنایع - همراه با راهنمای فارسی-اورجینال 18,000 تومان خرید مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی (ریاضیات اول ابتدایی)-اورجینال 18,000 تومان خرید مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی (ریاضیات اول ابتدایی) اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات پیش دبستانی اورجینال مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات سوم ابتدایی) اورجینال مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات پنجم ابتدایی) اورجینال مجموعه اول کتاب‌های مهندسی عمران؛ اصول و مبانی، استاتیک، مقاومت مصالح، ریاضیات و نرم‌افزارهای کاربردی
     

کاملترین نرم افزار آموزشی در قالب بازی های جذاب 
ویژه سنین 4 تا 6 سال

- ایجاد نظم فکری در دانش آموز و آموزش مدیریت در کارها با بازی مزرعه ی آروین

- ایجاد علاقه و کنجکاوی در دانش آموز برای یادگیری ریاضی

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 420 کتاب در زمینه اصول و مبانی مهندسی عمران

     
18,000 تومان خرید مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات پیش دبستانی اورجینال 18,000 تومان خرید مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات سوم ابتدایی) اورجینال 18,000 تومان خرید مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات پنجم ابتدایی) اورجینال 36,000 تومان خرید مجموعه اول کتاب‌های مهندسی عمران؛ اصول و مبانی، استاتیک، مقاومت مصالح، ریاضیات و نرم‌افزارهای کاربردی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه دوم کتاب‌های سرمایه‌گذاری و امور مالی؛ ریاضیات و آمار مالی مجموعه سوم کتاب‌های ریاضیات؛ نرم‌افزارهای ریاضی مجموعه دوم کتاب‌های ریاضیات؛ محاسبات عددی مجموعه اول کتاب‌های ریاضیات؛ ریاضی مهندسی
     

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 240 کتاب ارزشمند در زمینه ریاضیات و آمار مالی

آرشیوی شامل بیش از 220 کتاب در زمینه نرم‌افزارهای تخصصی ریاضی، محاسبه و تحلیل

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 370 کتاب در زمینه محاسبات عددی

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 550 کتاب در زمینه ریاضی مهندسی

     
36,000 تومان خرید مجموعه دوم کتاب‌های سرمایه‌گذاری و امور مالی؛ ریاضیات و آمار مالی 36,000 تومان خرید مجموعه سوم کتاب‌های ریاضیات؛ نرم‌افزارهای ریاضی 36,000 تومان خرید مجموعه دوم کتاب‌های ریاضیات؛ محاسبات عددی 36,000 تومان خرید مجموعه اول کتاب‌های ریاضیات؛ ریاضی مهندسی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه دوم کتاب‌های آمار؛ آمار ریاضی مجموعه اول کتاب‌های مهندسی مکانیک؛ اصول و مبانی، ریاضیات و فیزیک، مکانیک کلاسیک مجموعه سوم کتابهای فیزیک؛ فیزیک محاسباتی، فیزیک ریاضی، مسائل و حل مسائل آموزش کاربردی 13 Maple-ابزار حرفه ای محاسبات ریاضی-اورجینال
     

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 540 کتاب در زمینه آمار ریاضی

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 260 کتاب در زمینه اصول و مبانی مهندسی مکانیک

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از ۳۶۰ کتاب در زمینه ریاضیات و محاسبات فیزیک

-ابزار حرفه ای محاسبات ریاضی-اورجینال-بیش از11ساعت مطالب آموزشی+مثالهای کاربردی

     
36,000 تومان خرید مجموعه دوم کتاب‌های آمار؛ آمار ریاضی 36,000 تومان خرید مجموعه اول کتاب‌های مهندسی مکانیک؛ اصول و مبانی، ریاضیات و فیزیک، مکانیک کلاسیک 36,000 تومان خرید مجموعه سوم کتابهای فیزیک؛ فیزیک محاسباتی، فیزیک ریاضی، مسائل و حل مسائل 7,500 تومان خرید آموزش کاربردی 13 Maple-ابزار حرفه ای محاسبات ریاضی-اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
نرم افزارهای تخصصی مهندسی ریاضی و آمار-اورجینال نرم افزار های تخصصی ریاضیات و آمار-اورجینال اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان با تایید وزارت آموزش و پرورش-اورجینال اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان با تایید وزارت آموزش و پرورش-اورجینال
     

نرم افزار های تخصصی ریاضیات و آمار-اورجینال- فیلم آموزش نصب و فعالسازی

نرم افزار های تخصصی ریاضیات و آمار-اورجینال- فیلم آموزش نصب و فعالسازی

اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان-اوجینال-مناسب کودکان 4 تا8 سال-

اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان-اوجینال-مناسب کودکان 4 تا8 سال-

     
10,300 تومان خرید نرم افزارهای تخصصی مهندسی ریاضی و آمار-اورجینال 6,900 تومان خرید نرم افزار های تخصصی ریاضیات و آمار-اورجینال 6,900 تومان خرید اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان با تایید وزارت آموزش و پرورش-اورجینال 6,900 تومان خرید اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان با تایید وزارت آموزش و پرورش-اورجینال
     
     

  صفحه:

 
1 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code