تدریس خصوصی فیزیک3،2،1،پیش …

نوشته شده در موضوع تدریس خصوصی در 21 ژانویه 2016

 

تدریس خصوصی فیزیک سال سوم دبیرستان

کلاس خصوصی فیزیک سال سوم ترمودینامیک

تدریس خصوصی سال سوم دبیرستان جریان الکتریکی ومدارهای جریان مستقیم

آموزش خصوصی سال سوم دبیرستان مغناطیس

تدریس خصوصی القای الکترومغناطیس

تدریس خصوصی الکترسته ساکن سال سوم دبیرستان    

تدریس خصوصی پیش دانشگاهی1-2

تدریس خصوصی فیزیک کنکور یا دبیران کنکوری

کلاس خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی حرکت شناسی در دوبعد

تدریس خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی دینامیک

تدریس خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی حرکت نوسانی

آموزشی خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی  موج های الکترومغناطیسی

تدریس خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی  آشنایی با فیزیک اتمی

کلاس خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی موجهای مکانیکی

تدریس خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی صوت

تدریس خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی  آشنایی با فیزیک حالت جامد وساختار هسته

کلاس خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی ترم اول

تدریس خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی ترم دوم      

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه

تدریس خصوصی فیزیک پایه دانشگاه

تدریس خصوصی فیزیک عمومی دانشگاه

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه هالیدی 1/2

کلاس خصوصی فیزیک هالیدی1

تدریس خصوصی فیزیک هالیدی2

تدریس خصوصی فیزیک کوانتومی دانشگاه 

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه آزاد

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه پیام نور

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه سراسری

آموزش خصوصی فیزیک کاردانی

کلاس خصوصی فیزیک کارشناس

تدریس خصوصی فیزیک کارشناسی ارشد

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه استاد خانم وآقا 

تدریس خصوصی پیدایش وچالش نظریه های فیزیکی

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه بن بست فیزیک یونانی

تدریس خصوصی  نگهداری و تکامل علوم یونانی

تدریس خصوصی تکامل علوم یونانی در ایران

تدریس خصوصی زمینه ی رنسانس علمی در اروپا

تدریس خصوصی پی آمدهای اندیشه های کوپرنیک

تدریس خصوصی گسترش نوآوری و مقاومت جزم اندیشان

تدریس خصوصی آماده شدن زیر ساخت های مکانیک کلاسیک

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه مفاهیم بنیادی فضا و زمان

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه زمان فیزیکی

تدریس خصوصی زمان زیست شناختی

تدریس خصوصی زمان اسطوره ای و زمان مدرن

تدریس خصوصی مبانی مکانیک نیوتنی

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه  قوانین نیوتنی

تدریس خصوصی ستگاه مرجع و نسبیت گالیله ای

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه  نقد قوانین نیوتن

تدریس خصوصی آزاد اندیشی در ریاضیات

تدریس خصوصی هندسه های نااقلیدسی و انحنای فضا

تدریس خصوصی نور – سابقه تاریخی

تدریس خصوصی اصل فرما و نور شناخت جدید

تدریس خصوصی الکتریسیته و مغناطیس

تدریس خصوصی معادلات ماکسول و امواج الکترومغناطیس

تدریس خصوصی آزمایش مایکلسون و آغاز بحران فیزیک کلاسیک

تدریس خصوصی: زیر بنای مکانیک کوانتوم

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه نسبیت خاص

تدریس خصوصی انقباض طول یا منقبض شدن فضا

تدریس خصوصی جرم نسبیتی و هم ارزی جرم و انرژی

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه  حرکت براونی

تدریس خصوصی پدیده فوتوالکتریک

تدریس خصوصی ندازه گیری بار الکتریکی و جرم الکترون

تدریس خصوصی  پروتون، نوترون و طیف های اتمی

تدریس خصوصی مدلهای اتمی

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه  گاه شمار فیزیک

تدریس خصوصی انرژی گرمایی مظهر انرژی ها

تدریس خصوصی انرژی و گرما

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه  انواع انرژی

تدریس خصوصی قانون بقای انرژی و بقای جرم-انرژی

تدریس خصوصی مکانیک آماری

تدریس خصوصی انرژی درونی

تدریس خصوصی ترمودینامیک

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه  دما و اندازه گیری دما

تدریس خصوصی نظریه اختلال

تدریس خصوصی قوانین گازها

 تدریس خصوصی  انتالپی (آنتالپی)

تدریس خصوصی  انتروپی

تدریس خصوصی خواص و رابطه موجی ذرات

تدریس خصوصی اصل مکملی یا مکملیت

 تدریس خصوصی اسپین ذرات بنیادی

تدریس خصوصی: کنش فوتون و ماده-اثر کامپتون

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه  اصل عدم قطعیت

تدریس خصوصی  مبانی فکری انقلاب ها در فیزیک

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه نسبیت عام

تدریس خصوصی نسبیت عام و سیاه چاله ها

تدریس خصوصی نسبیت عام و کیهان شناختی

تدریس خصوصی: مکانیک موجی

تدریس خصوصی هسته و مدل های هسته ای

تدریس خصوصی نظریه بیگ بنگ

تدریس خصوصی جهان تخت، باز و بسته

تدریس خصوصی بیگ بنگ و نظریه تورم

تدریس خصوصی انرژی تاریک و ماده تاریک

تدریس خصوصی  ذره و معمای پاد ماده

تدریس خصوصی نوترینو و معمای مهبانگ

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه الکترودینامیک کوانتومی

تدریس خصوصی لاگرانژین و هامیلتونین

تدریس خصوصی تقارن و وحدت در فیزیک

تدریس خصوصی کرومودینامیک کوانتومی یا کوانتوم الکترودینامیک رنگی

تدریس خصوصی کوارکها و گلئونها

تدریس خصوصی ذرات چگونه جرم کسب می کنند؟

تدریس خصوصی مكانيسم هيگز

تدریس خصوصی مدل استاندارد

تدریس خصوصی آن سوى مدل استاندارد

تدریس خصوصی در جست وجوى نقض نسبيت

 كاوشگر گرانش تدریس خصوصی

تدریس خصوصی پايان فيزيك

تدریس خصوصی نظریه ابر ریسمانها

تدریس خصوصی: تعریف سی. پی. اچ. و ویژگیهای آن

تدریس خصوصی نظریه سی. پی. اچ. و قانون دوم نیوتن

تدریس خصوصی نظریه سی. پی. اچ. و نسبیت خاص

تدریس خصوصی نظریه سی. پی. اچ. و زمان

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه تابع زمان و قضیه کار انرژی

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه معادلات الکترومغناطيس و میدان گرانشی

تدریس خصوصی نيروي الکتريکي موثر هسته بر الکترونها

تدریس خصوصی سرعت نور و نظریه سی. پی. اچ.

تدریس خصوصی بار – رنگها فضا را خمیده می کنند

تدریس خصوصی سوال و جواب مورد سي.پي.اچ

تدریس خصوصی  فیزیک دانشگاه معماهای فیزیک و نظریه سی. پی. اچ. 

 تدریس خصوصی   ترمودینامیک، انتروپی و نظریه سی. پی. اچ.

تدریس خصوصی فیزیک ماقبل تاریخ

تدریس خصوصی پیدایش وچالش نظریه های فیزیکی

تدریس خصوصی بن بست فیزیک یونانی

تدریس خصوصی  نگهداری و تکامل علوم یونانی

تدریس خصوصی تکامل علوم یونانی در ایران

تدریس خصوصیزمینه ی رنسانس علمی در اروپا

تدریس خصوصی پی آمدهای اندیشه های کوپرنیک

تدریس خصوصی گسترش نوآوری و مقاومت جزم اندیشان

تدریس خصوصی آماده شدن زیر ساخت های مکانیک کلاسیک

تدریس خصوصی مفاهیم بنیادی فضا و زمان

تدریس خصوصی زمان فیزیکی

تدریس خصوصی زمان زیست شناختی

تدریس خصوصی زمان اسطوره ای و زمان مدرن

تدریس خصوصی مبانی مکانیک نیوتنی

تدریس خصوصی قوانین نیوتن

تدریس خصوصی دستگاه مرجع و نسبیت گالیله ای

تدریس خصوصی نقد قوانین نیوتن

تدریس خصوصی آزاد اندیشی در ریاضیات

فصلتدریس خصوصی هندسه های نااقلیدسی و انحنای فضا

تدریس خصوصی نور – سابقه تاریخی

تدریس خصوصی اصل فرما و نور شناخت جدید

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه الکتریسیته و مغناطیس

تدریس خصوصی معادلات ماکسول و امواج الکترومغناطیس

تدریس خصوصی آزمایش مایکلسون و آغاز بحران فیزیک کلاسیک

تدریس خصوصی زیر بنای مکانیک کوانتوم

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه نسبیت خاص

تدریس خصوصی انقباض طول یا منقبض شدن فضا

تدریس خصوصی جرم نسبیتی و هم ارزی جرم و انرژی

تدریس خصوصی حرکت براونی

تدریس خصوصی پدیده فوتوالکتریک

تدریس خصوصی اندازه گیری بار الکتریکی و جرم الکترون

تدریس خصوصی  پروتون، نوترون و طیف های اتمی

تدریس خصوصی مدلهای اتمی

تدریس خصوصی گاه شمار فیزیک

تدریس خصوصی انرژی گرمایی مظهر انرژی ها

تدریس خصوصیانرژی و گرما

تدریس خصوصی انواع انرژی

فصتدریس خصوصی قانون بقای انرژی و بقای جرم-انرژی

تدریس خصوصی مکانیک آماری

تدریس خصوصی انرژی درونی

تدریس خصوصی ترمودینامیک

تدریس خصوصی ما و اندازه گیری دما

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه  نظریه اختلال

تدریس خصوصی: قوانین گازها

 تدریس خصوصی  انتالپی (آنتالپی)

تدریس خصوصی:  انتروپی

تدریس خصوصی: خواص و رابطه موجی ذرات

تدریس خصوصی اصل مکملی یا مکملیت

 تدریس خصوصی اسپین ذرات بنیادی

تدریس خصوصی کنش فوتون و ماده-اثر کامپتون

تدریس خصوصی  اصل عدم قطعیت

تدریس خصوصی  مبانی فکری انقلاب ها در فیزیک

تدریس خصوصی نسبیت عام

 تدریس خصوصی سبیت عام و سیاه چاله ها

تدریس خصوصی نسبیت عام و کیهان شناختی

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه مکانیک موجی

تدریس خصوصی هسته و مدل های هسته ای

تدریس خصوصی نظریه بیگ بنگ

تدریس خصوصی جهان تخت، باز و بسته

تدریس خصوصی بیگ بنگ و نظریه تورم

تدریس خصوصی انرژی تاریک و ماده تاریک

تدریس خصوصی پاد ذره و معمای پاد ماده

تدریس خصوصی نوترینو و معمای مهبانگ

تدریس خصوصی الکترودینامیک کوانتومی

تدریس خصوصی لاگرانژین و هامیلتونین

تدریس خصوصی تقارن و وحدت در فیزیک

تدریس خصوصی: کرومودینامیک کوانتومی یا کوانتوم الکترودینامیک رنگی

تدریس خصوصی کوارکها و گلئونها

تدریس خصوصی ذرات چگونه جرم کسب می کنند؟

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه مكانيسم هيگز

تدریس خصوصی مدل استاندارد

تدریس خصوصی آن سوى مدل استاندارد

تدریس خصوصی در جست وجوى نقض نسبيت

تدریس خصوصی اوشگر گرانش B

تدریس خصوصی پايان فيزيك

تدریس خصوصی نظریه ابر ریسمانها

تدریس خصوصی تعریف سی. پی. اچ. و ویژگیهای آن

تدریس خصوصی نظریه سی. پی. اچ. و قانون دوم نیوتن

تدریس خصوصی نظریه سی. پی. اچ. و نسبیت خاص

تدریس خصوصی نظریه سی. پی. اچ. و زمان

 

تدریس خصوصی تابع زمان و قضیه کار انرژی

تدریس خصوصی معادلات الکترومغناطيس و میدان گرانشی

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه نيروي الکتريکي موثر هسته بر الکترونها

تدریس خصوصی سرعت نور و نظریه سی. پی. اچ .

تدریس خصوصی بار – رنگها فضا را خمیده می کنند

تدریس خصوصی سوال و جواب مورد سي.پي.اچ

تدریس خصوصی  معماهای فیزیک و نظریه سی. پی. اچ. 

 تدریس خصوصی   ترمودینامیک، انتروپی و نظریه سی. پی. اچ.

 تدریس خصوصی کوانتش در نظریه سی. پی. اچ.

Article source: http://www.irandabir.org/user_news_itca/fizik.aspx

نتایج جستجو ریاضی
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش جامع مباحث تئوری و ریاضی الگوریتم ها به همراه پیاده سازی در Java آموزش برنامه نویسی – یادگیری ریاضیات گسسته آموزش ریاضی بر مبنای حل مساله آموزش مقدماتی حل مسائل ریاضی
     

در این کورس آموزشی بسیار ارزشمند در ابتدا با مباحث تئوری و ریاضی بیش از 24 ال...

ریاضی جزئی جدایی ناپذیر از برنامه نویسی است. با مشاهده این کورس آموزشی با ریا...

 با مشاهده این کورس آموزشی حل مسایل ریاضی را در عمل و به شکلی کاملا کارب...

در این آموزش تصویری با حل مسائل ریاضی آشنا می شوید.این دوره آموز...

     
19,800 تومان خرید آموزش جامع مباحث تئوری و ریاضی الگوریتم ها به همراه پیاده سازی در Java 8,800 تومان خرید آموزش برنامه نویسی – یادگیری ریاضیات گسسته 8,800 تومان خرید آموزش ریاضی بر مبنای حل مساله 10,000 تومان خرید آموزش مقدماتی حل مسائل ریاضی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
ریاضی برای برنامه نویسان اصول ریاضی برای همه آموزش دروس کامل پیش دانشگاهی(ریاضی) اورجینال آموزش کامل دروس سوم دبیرستان رشته ریاضی (اوریجینال)
     

این مجموعه آموزشی (Math For Programmers)  چگونگی خواندن و ذخیره سازی ا...

در این آموزش تصویری با اصول ریاضی آشنا می شوید. این دوره نحوه مح...

آموزش تمامی دروس توسط اساتید برتر هر درس استاد تخصصی طبق آخرین تغییرات کتب درسی

شرح دروس حل و تشریح مسائل کتاب بهمراه آزمون جهت ارزیابی

     
10,000 تومان خرید ریاضی برای برنامه نویسان 10,000 تومان خرید اصول ریاضی برای همه 16,200 تومان خرید آموزش دروس کامل پیش دانشگاهی(ریاضی) اورجینال 16,200 تومان خرید آموزش کامل دروس سوم دبیرستان رشته ریاضی (اوریجینال)
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش حسابان سال سوم ریاضی فیزیک /اورجینال کنکور ریاضی پایه حسابان و دیفرانسیل/اورجینال کنکور ریاضی تجربی-اورجینال آموزش کامل دروس دوم دبیرستان رشته ریاضی (اوریجینال)
     

2DVD/تصویری

دوپینگ طلایی کنکور

دوپینگ طلایی-2dvd

آموزش تمامی دروس توسط اساتید برتر هر درس و به صورت مالتی مدیا

     
15,000 تومان خرید آموزش حسابان سال سوم ریاضی فیزیک /اورجینال 14,500 تومان خرید کنکور ریاضی پایه حسابان و دیفرانسیل/اورجینال 14,500 تومان خرید کنکور ریاضی تجربی-اورجینال 16,200 تومان خرید آموزش کامل دروس دوم دبیرستان رشته ریاضی (اوریجینال)
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش مبانی ریاضی و استفاده از آن در زندگی روزمره آموزش استفاده از ریاضی در مدلسازی به کمک CINEMA 4D آشنایی با مبانی اعداد و ریاضیات لازم در برنامه نویسی آموزش نرم افزار محاسبات ریاضی Mathematica 9
     

آموزش مبانی ریاضی و استفاده از آن در زندگی روزمره

ریاضیات و هندسه درگرافیک کامپیوتری ومدلسازی اجسام پیچیده درنرم افزار Cinema 4D

آموزش نحوه ذخیره و کار با اعداد صحیح و ممیز شناور در برنامه ها

آموزش استفاده از نرم افزار محاسبات ریاضی Mathematica 9

     
10,000 تومان خرید آموزش مبانی ریاضی و استفاده از آن در زندگی روزمره 10,000 تومان خرید آموزش استفاده از ریاضی در مدلسازی به کمک CINEMA 4D 10,000 تومان خرید آشنایی با مبانی اعداد و ریاضیات لازم در برنامه نویسی 10,000 تومان خرید آموزش نرم افزار محاسبات ریاضی Mathematica 9
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش ساخت یک کتاب الکترونیکی مالتی مدیا آموزش ریاضی در نرم افزار iBooks Author آموزش کامل و کاربردی استفاده از ابزارها و الگوهای ریاضی و محاسباتی در تولید نرم افزار آموزش کلیه دروس سوم دبیرستان-ریاضی-اورجینال مجموعه نرم افزارهای ریاضیات و آمار ورژن جدید -اورجینال
     

آموزش کارکردن با iBook Author برای ساختن یک کتاب الکترونیک آموزش ریاضی

استفاده از الگوهای ریاضی و محاسباتی برای نوشتن نرم افزارهای بهتر و سریعتر

آموزش کلیه دروس سوم دبیرستان-ریاضی-اورجینال-شرح کامل به صورت صوت و تصویر

مجموعه ای ازنرم افزارها درزمینه مهندسی ریاضیات وآمار
-اتوران اختصاصی

     
10,000 تومان خرید آموزش ساخت یک کتاب الکترونیکی مالتی مدیا آموزش ریاضی در نرم افزار iBooks Author 10,000 تومان خرید آموزش کامل و کاربردی استفاده از ابزارها و الگوهای ریاضی و محاسباتی در تولید نرم افزار 12,900 تومان خرید آموزش کلیه دروس سوم دبیرستان-ریاضی-اورجینال 16,000 تومان خرید مجموعه نرم افزارهای ریاضیات و آمار ورژن جدید -اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه نرم افزارهای تخصصی ریاضیات و آمار - اورجینال نرم افزار Mathematics & Industrial - ریاضیات، آمار، مهندسی صنایع - همراه با راهنمای فارسی-اورجینال مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی (ریاضیات اول ابتدایی)-اورجینال مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی (ریاضیات اول ابتدایی) اورجینال
     

مجموعه نرم افزارهای تخصصی ریاضیات و آمار - اورجینال

تخصصی ترین و قدرتمندترین نرم افزارهای آماری و محاسباتی
ابزارهای یادگیری ریاضیات

بازی‌های آموزشی ستاره طلایی گاج به شکل کیف مدرسه و به همراه هدایا

مجموعه بازی‌های آموزشی ستاره طلایی گاج که به شکل کیف مدرسه میباشد

     
34,000 تومان خرید مجموعه نرم افزارهای تخصصی ریاضیات و آمار - اورجینال 16,000 تومان خرید نرم افزار Mathematics & Industrial - ریاضیات، آمار، مهندسی صنایع - همراه با راهنمای فارسی-اورجینال 18,000 تومان خرید مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی (ریاضیات اول ابتدایی)-اورجینال 18,000 تومان خرید مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی (ریاضیات اول ابتدایی) اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات پیش دبستانی اورجینال مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات سوم ابتدایی) اورجینال مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات پنجم ابتدایی) اورجینال مجموعه اول کتاب‌های مهندسی عمران؛ اصول و مبانی، استاتیک، مقاومت مصالح، ریاضیات و نرم‌افزارهای کاربردی
     

کاملترین نرم افزار آموزشی در قالب بازی های جذاب 
ویژه سنین 4 تا 6 سال

- ایجاد نظم فکری در دانش آموز و آموزش مدیریت در کارها با بازی مزرعه ی آروین

- ایجاد علاقه و کنجکاوی در دانش آموز برای یادگیری ریاضی

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 420 کتاب در زمینه اصول و مبانی مهندسی عمران

     
18,000 تومان خرید مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات پیش دبستانی اورجینال 18,000 تومان خرید مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات سوم ابتدایی) اورجینال 18,000 تومان خرید مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات پنجم ابتدایی) اورجینال 36,000 تومان خرید مجموعه اول کتاب‌های مهندسی عمران؛ اصول و مبانی، استاتیک، مقاومت مصالح، ریاضیات و نرم‌افزارهای کاربردی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه دوم کتاب‌های سرمایه‌گذاری و امور مالی؛ ریاضیات و آمار مالی مجموعه سوم کتاب‌های ریاضیات؛ نرم‌افزارهای ریاضی مجموعه دوم کتاب‌های ریاضیات؛ محاسبات عددی مجموعه اول کتاب‌های ریاضیات؛ ریاضی مهندسی
     

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 240 کتاب ارزشمند در زمینه ریاضیات و آمار مالی

آرشیوی شامل بیش از 220 کتاب در زمینه نرم‌افزارهای تخصصی ریاضی، محاسبه و تحلیل

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 370 کتاب در زمینه محاسبات عددی

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 550 کتاب در زمینه ریاضی مهندسی

     
36,000 تومان خرید مجموعه دوم کتاب‌های سرمایه‌گذاری و امور مالی؛ ریاضیات و آمار مالی 36,000 تومان خرید مجموعه سوم کتاب‌های ریاضیات؛ نرم‌افزارهای ریاضی 36,000 تومان خرید مجموعه دوم کتاب‌های ریاضیات؛ محاسبات عددی 36,000 تومان خرید مجموعه اول کتاب‌های ریاضیات؛ ریاضی مهندسی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه دوم کتاب‌های آمار؛ آمار ریاضی مجموعه اول کتاب‌های مهندسی مکانیک؛ اصول و مبانی، ریاضیات و فیزیک، مکانیک کلاسیک مجموعه سوم کتابهای فیزیک؛ فیزیک محاسباتی، فیزیک ریاضی، مسائل و حل مسائل آموزش کاربردی 13 Maple-ابزار حرفه ای محاسبات ریاضی-اورجینال
     

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 540 کتاب در زمینه آمار ریاضی

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 260 کتاب در زمینه اصول و مبانی مهندسی مکانیک

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از ۳۶۰ کتاب در زمینه ریاضیات و محاسبات فیزیک

-ابزار حرفه ای محاسبات ریاضی-اورجینال-بیش از11ساعت مطالب آموزشی+مثالهای کاربردی

     
36,000 تومان خرید مجموعه دوم کتاب‌های آمار؛ آمار ریاضی 36,000 تومان خرید مجموعه اول کتاب‌های مهندسی مکانیک؛ اصول و مبانی، ریاضیات و فیزیک، مکانیک کلاسیک 36,000 تومان خرید مجموعه سوم کتابهای فیزیک؛ فیزیک محاسباتی، فیزیک ریاضی، مسائل و حل مسائل 7,500 تومان خرید آموزش کاربردی 13 Maple-ابزار حرفه ای محاسبات ریاضی-اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
نرم افزارهای تخصصی مهندسی ریاضی و آمار-اورجینال نرم افزار های تخصصی ریاضیات و آمار-اورجینال اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان با تایید وزارت آموزش و پرورش-اورجینال اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان با تایید وزارت آموزش و پرورش-اورجینال
     

نرم افزار های تخصصی ریاضیات و آمار-اورجینال- فیلم آموزش نصب و فعالسازی

نرم افزار های تخصصی ریاضیات و آمار-اورجینال- فیلم آموزش نصب و فعالسازی

اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان-اوجینال-مناسب کودکان 4 تا8 سال-

اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان-اوجینال-مناسب کودکان 4 تا8 سال-

     
10,300 تومان خرید نرم افزارهای تخصصی مهندسی ریاضی و آمار-اورجینال 6,900 تومان خرید نرم افزار های تخصصی ریاضیات و آمار-اورجینال 6,900 تومان خرید اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان با تایید وزارت آموزش و پرورش-اورجینال 6,900 تومان خرید اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان با تایید وزارت آموزش و پرورش-اورجینال
     
     

  صفحه:

 
1 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code