فرهنگستان

نوشته شده در موضوع تدریس خصوصی در 17 دسامبر 2015

 

   1-  دانش آموزان به طور فعا ل در فرایند یادگیری درگیر باشند.

   2-  فرایند یادگیری از علایق، خواسته ها و ادراکات یادگیرندگان آغاز شود.

   3-  محیط یادگیری به نحوی سازمان می یابد که در آن یادگیری “فراگیرمحور” جریان داشته باشد.

   4-  تجارب یادگیری باید به نحوی سازمان یابد که یادگیرنده را در روشن سازی و بیان نیازهایشان

        کمک كند.

   5-  هر کسی بتواند براساس تجارب و اطلاعات خود در یادگیری نقش مهمی را ایفا نماید.

   6- معلم به همان اندازه از دانش آموزان یا د بگیرد که هر دانش آموز از وی و از سایر دانش آموزان

        می آموزد.

   7-  استقلال یادگیرنده، مهم ترین رکن در یا دگیری باشد.

   8-  مفیدترین و متداول ترین ابزار برای بررسی میزان پیشرفت یادگیرنده ارزشیابی از خود باشد.

   9-  مسئولیت و کنترل یادگیری باید بین یادگیرنده و عوامل خارجی (معلم، کتاب درسی و…) تقسیم شود.

   10- نقش آموزش دهنده (معلم) یا هر عامل آموزش دهنده فقط تسهیل کننده و قادرکننده در یادگیری باشد.

   11- فرایند یادگیری مبدل به فرایند رشد و تکامل یادگیرنده گردد.

ضرورت به کارگیری روش های تدریس فعال و چهار اصل پیشنهادی کمیسیون

 بین المللی تعلیم و تربیت:

      کمیسیون بین المللی آموزش و پرورش در طول زندگی به چهار ستون استوار است یادگیری برای  

     دانستن یاگیری برای انجام دادن یادگیری برای باهم زیستن و یادگیری برای زیستن.

یادگیری برای دانستن

     یعنی یاد گرفتن روش یادگیری و استفاده از فرصتهایی که آموزش و پرورش در طول زندگی فراهم

     می آورد این فرصت ها نه یکبار بلکه بارها و بارها باید فراهم آید.

یادگیری برای انجام دادن

      یعنی دانش آموزان در حین تحصیل این فرصت را به دست آورند که توانایی ها ی خود را از طریق

     تلاش و درگیر شدن با تجربه های علمی و انجام دادن فعالیت های اجتماعی گسترش دهند.

یادگیری برای با هم زیستن

     به دنبال تحقق هد ف هایی است که انسان ها همدیگر را بهتر درک کنند با تفاهم حق شنا سی و

     همبستگی با هم زندگی کنند و در مقابله با مشکلات و بحرانها به طور دسته جمعی مشارکت

    همکاری و همدردی داشته و غمخوار یکدیگر باشند و حرمت کرامت و عطوفت انسا نی را پا س دارد.

یادگیری برای زیستن

       یعنی شخصیت هر فردی آنچنان رشد کند که بتواند خود را هدایت کند تصمیم بگیرد و داوری درست

      انجام دهد این امر حا صل نمی شود مگر اینکه قوای ذهنی قدرت استدلال حسن زیبایی شنا سی

      استعدادهای جسمانی و مهار ت در برقراری ارتباط با دیگران در طول عمر به ویژه دوران تحصیل

      تمرین و تقویت و تحکیم شود اگر درباره این چهار اصل پیشنهادی کمیسیون بین المللی تعلیم و

      تربیت تامل و تفکر کرده و انگاه بخواهیم آنرا اجرا نماییم ایا با شیوه های اموزش مستقیم و یا غیر

     فعال می توانیم این چهار نوع یادگیری را در مدارس دنبال کنیم روشن است که این چهار اصل در

    مدارس نیاز به روش های فعا ل و کاربردی در فرایند اموزش دارد بنابراین نظام های رسمی اموزش

     باید از اموزش های مستقیم معلم محور شیوه های اطلاع رسانی مرسوم دوری کنند و مدارس نیز به

     تدریج با ید به میدان تجربه های علمی، عملی و اجتماعی تبد یل شوند.

آشنایی با بعضی از روشهای فعال تدریس

     یكی از عناصر اصلی در برنامه درسی و طراحی آموزشی” موضوع روشهای یاددهی یادگیری است

     و كلیه اقدامات و تصمیمات” ضمن اجرای روش به مرحله ظهور می رسد ویادگیری اتفاق می افتد .

      در طراحی آموزشی “موضوعاتی چون اهداف “روشهای ارزشیابی” وسایل آموزشی و…….. 

      تدوین و از طریق روش تدریس به كارهای عملی تبدیل می شود .اگر روشهای تدریس مورد استفاده

      به خوبی انتخاب و اجراء شود ” بدون شك خلاقیت دانش آموزان نیز مجال پرورش پیدا میكند.

      درنتیجه”روشهای یادگیری   به دانش آموزان آموزش داده می شود و آنان می دانند چگونه یاد

     بگیرند كه یاد بگیرند( یاد گیری یادگیری ). حال درزیر به بعضی از روشهای فعال تدریس اشاره

      می كنیم:

الف ــ  روش حل مسئله

    رسیدن به هدف در هر اقدامی نوعی حل مسئله است.

مراحل روش حل مسئله

   1- مشخص كردن مسئله در تمام ابعاد برای شاگردان

   2-جمع آوری اطلاعات برای ساخت فرضیه

   3-فرضیه سازی بر اساس حد س و گمان اولیه

   4- آزمایش فرضیه ها توسط شاگردان و ثبت نتایج آزمایش ها  كه درستی یا نادرستی فرضیه ها

        مشخص گردد

   5- نتیجه گیری” تعمیم و كاربرد فرضیه ها ‍‍ی مورد قبول جهت استفاده دیگران- 

 ب ــ روش ایفای نقش

     یكی از روشهایی كه در تكوین شخصیت فردی و اجتماعی شاگردان سهم زیادی‌ دارد “روش ایفای

     نقش است “زیرا نمونه های كوچكی از ایفای نقشهای زندگانی است و بهتر از بقیه روش ها شاگردان

     را در عرصه زندگی می آزماید.

امتیازات روش ایفای نقش

   1- ایجاد شور وشوق و انگیزه درونی در فراگیران

   2-مشاركت وفعالیت كلیه شاگردان

   3- كاهش كم رویی و خجالت شاگردان

   4- افزایش مهارتهای روانی – حركتی شاگردان

   5- تقویت نگرشها و طرز تفكر جدید وقبول ارزشهای اجتماعی توسط شاگردان

   6-تقویت قدرت مدیریت و سازماندهی شاگردان د ركلاس و آینده شغلی آنها

ج ــ  روش بارش یا طوفان فكری

     این روش جهت تقویت زمینه های  بالقوه  خلاقیت  شاگردان  است و یكی از مسیرهای  ساخت این

      فضا”به كارگیری روشهای تدریس خلاق و خلا قیت زاست.در فرایند خلایت”سه محور اصلی وجود

     دارد:

   1- دانش و مهارت و اطلاعات زمینه ای مناسبی در مورد موضوع شاگردان داشته باشند.       

   2- انگیزه  درونی قوی در شاگردان وجود داشته باشد .

   3- تفكر خلاق داشته باشند . این بوسیله بارش  فكری و مغزی میسر می گردد.

تعریف بارش فكری :

     اجرای فن و گردهم آیی ای كه از طریق آن”عده ای می كوشند برای یك مسئله به خصوص ” با

      انباشتن تمام افكار واندیشه هایی كه همان جا به وسیله اعضا ارائه می گردد”راه حلی بیابند.

در این تعریف چند نكته اساسی وجود دارد :

   1- بارش فكری دانش و فن گروهی است .

   2- تلاش فكری و ذهنی به طور گروهی صورت می گیرد تا راه حلی به دست آید.

   3- راه حلهایی برای یك مسئله یا موضوع پیشنهاد می شود.

   4– بارش فكری”نوعی حمله ذهنی به موضوع است كه شركت كنندگان واضح نظر خود را ابراز

        می كنند.

د ــ روش مباحثه ای ( بحث گروهی)

       بعضی موضوعات درسی”بر تقویت و افزایش مهارت های اجتماعی “كلامی وارتباطی مبتنی است

        و اهداف مورد نظر بر آن دسته از مهارتهایی كه ارتباطات فردی و جمعی مؤثرند”تاكید دارد.ازاین

       طریق “ارتباطات و تبادل تجربیات”قدرت كلام وبداعت رادردانش آموزان تقویت  می كنند.

محاسن روش مباحثه ای یا بحث گروهی

   1- مفهوم مشاركت و تلاش برای شاگردان روشن می شود .

   2- ذهن فراگیران را پویا و فعال می كند.

   3- شاگردان در پایان “به دیدگاه های مشترك مورد توافق می رسند.

   4- معلم نقش راهنما و كنترل كننده را دارد.

   5- علاقه و انگیزه شاگردان افزایش یافته و تدریس كسل كننده نخواهد شد.

   6- با مشاهده رفتارها و بحث ها می توان توانایی های شاگردان را سنجید.

   7- كم رویی و خجالت شاگردان كاهش می یابد.

   8-عواطف دوستی شاگردان تقویت یافته وبهتر همدیگر را می شناسند.

   9- تفكر انتقادی د رآنان تقویت می شود.

   10- سایر توانایی های شناختی رشد می یابد.

   11- توانایی سخن گفتن و مهارت های كلامی پرورش می یابد.

   12- آموزش و یادگیری بر استدلال و توجیه منطقی استوار است.

هـ ــ روش پروژه

      این روش در كسب مهارتهای اساسی  زندگی فراگیران نقش اساسی دارد درجوامع پیشرفته “یكی

      ازاهداف برنامه های تعلیم و تربیت “تكوین شخصیت افراد برای كسب مهارت های اساسی زندگی  

      است .در این زمینه “ارتقای قدرت مدیریت”برنامه ریزی و كنترل”از محورهای مهم به حساب

      می آید ودر جهت نیل به این اهداف انتخاب روشهای فعال تدریس زمینه های مناسب را فراهم

      خواهد آورد . در روش پروژه فراگیران مقد مات لازم را فراهم می آورند و برای انجام دادن پروژه

      برنامه ریزی می كنند .وبرای اجرای صحیح آن به سازماندهی می پردازندو طبق اهداف و برنامۀ

      زمانی “موضوع واگذار شده راشرع می كنند و به اتمام می رسانند.

ویژگیهای روش پروژه

   1- روش پروژه مانند واحد كار شاگردان است ولی در پروژه اول ارتباط آن با عواملی كه باید مورد

        مطالعه قرار گیرد معین می شود .

   2-مرحله به مرحله بودن كار موجب نظم كنترل مرحله ای می شود .

   3- یادگیری بسیار عمیق است وپیشرفت شاگردان بسیار زیاد و كاملا محسوس است.

   4- شاگردان اعتماد به نفس پیدا میكنند و بین آنها و معلم رابطۀ صحیح آموزشی بر قرار می شود .

   5- رفتارهای اجتماعی مانند”همكاری” تعاون”احساس مسؤ لیت”انضباط دركارها”فعالیت “صبرو

       تحمل عقاید مخالف در شاگردان تقویت می شود.

   6- مهرتهای تحقیق و پژوهش را می آموزند.

   7-توانایی ها ی گوناگون در شاگردان بروز می كند .

   8- فعالیت آموزشی با میل و رغبت انجام می شود و تحمیلی نیست.

   9- بسیاری از دشواری های تربیتی به دلیل فعال بودن شاگردان در ضمن اجرای این روش از بین

       می رود .

 

 طبقه بندی:
الگوهای تدریس
، 

Article source: http://doustali.mihanblog.com/post/category/40

نتایج جستجو ریاضی
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش جامع مباحث تئوری و ریاضی الگوریتم ها به همراه پیاده سازی در Java آموزش برنامه نویسی – یادگیری ریاضیات گسسته آموزش ریاضی بر مبنای حل مساله آموزش مقدماتی حل مسائل ریاضی
     

در این کورس آموزشی بسیار ارزشمند در ابتدا با مباحث تئوری و ریاضی بیش از 24 ال...

ریاضی جزئی جدایی ناپذیر از برنامه نویسی است. با مشاهده این کورس آموزشی با ریا...

 با مشاهده این کورس آموزشی حل مسایل ریاضی را در عمل و به شکلی کاملا کارب...

در این آموزش تصویری با حل مسائل ریاضی آشنا می شوید.این دوره آموز...

     
19,800 تومان خرید آموزش جامع مباحث تئوری و ریاضی الگوریتم ها به همراه پیاده سازی در Java 8,800 تومان خرید آموزش برنامه نویسی – یادگیری ریاضیات گسسته 8,800 تومان خرید آموزش ریاضی بر مبنای حل مساله 10,000 تومان خرید آموزش مقدماتی حل مسائل ریاضی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
ریاضی برای برنامه نویسان اصول ریاضی برای همه آموزش دروس کامل پیش دانشگاهی(ریاضی) اورجینال آموزش کامل دروس سوم دبیرستان رشته ریاضی (اوریجینال)
     

این مجموعه آموزشی (Math For Programmers)  چگونگی خواندن و ذخیره سازی ا...

در این آموزش تصویری با اصول ریاضی آشنا می شوید. این دوره نحوه مح...

آموزش تمامی دروس توسط اساتید برتر هر درس استاد تخصصی طبق آخرین تغییرات کتب درسی

شرح دروس حل و تشریح مسائل کتاب بهمراه آزمون جهت ارزیابی

     
10,000 تومان خرید ریاضی برای برنامه نویسان 10,000 تومان خرید اصول ریاضی برای همه 16,200 تومان خرید آموزش دروس کامل پیش دانشگاهی(ریاضی) اورجینال 16,200 تومان خرید آموزش کامل دروس سوم دبیرستان رشته ریاضی (اوریجینال)
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش حسابان سال سوم ریاضی فیزیک /اورجینال کنکور ریاضی پایه حسابان و دیفرانسیل/اورجینال کنکور ریاضی تجربی-اورجینال آموزش کامل دروس دوم دبیرستان رشته ریاضی (اوریجینال)
     

2DVD/تصویری

دوپینگ طلایی کنکور

دوپینگ طلایی-2dvd

آموزش تمامی دروس توسط اساتید برتر هر درس و به صورت مالتی مدیا

     
15,000 تومان خرید آموزش حسابان سال سوم ریاضی فیزیک /اورجینال 14,500 تومان خرید کنکور ریاضی پایه حسابان و دیفرانسیل/اورجینال 14,500 تومان خرید کنکور ریاضی تجربی-اورجینال 16,200 تومان خرید آموزش کامل دروس دوم دبیرستان رشته ریاضی (اوریجینال)
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش مبانی ریاضی و استفاده از آن در زندگی روزمره آموزش استفاده از ریاضی در مدلسازی به کمک CINEMA 4D آشنایی با مبانی اعداد و ریاضیات لازم در برنامه نویسی آموزش نرم افزار محاسبات ریاضی Mathematica 9
     

آموزش مبانی ریاضی و استفاده از آن در زندگی روزمره

ریاضیات و هندسه درگرافیک کامپیوتری ومدلسازی اجسام پیچیده درنرم افزار Cinema 4D

آموزش نحوه ذخیره و کار با اعداد صحیح و ممیز شناور در برنامه ها

آموزش استفاده از نرم افزار محاسبات ریاضی Mathematica 9

     
10,000 تومان خرید آموزش مبانی ریاضی و استفاده از آن در زندگی روزمره 10,000 تومان خرید آموزش استفاده از ریاضی در مدلسازی به کمک CINEMA 4D 10,000 تومان خرید آشنایی با مبانی اعداد و ریاضیات لازم در برنامه نویسی 10,000 تومان خرید آموزش نرم افزار محاسبات ریاضی Mathematica 9
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش ساخت یک کتاب الکترونیکی مالتی مدیا آموزش ریاضی در نرم افزار iBooks Author آموزش کامل و کاربردی استفاده از ابزارها و الگوهای ریاضی و محاسباتی در تولید نرم افزار آموزش کلیه دروس سوم دبیرستان-ریاضی-اورجینال مجموعه نرم افزارهای ریاضیات و آمار ورژن جدید -اورجینال
     

آموزش کارکردن با iBook Author برای ساختن یک کتاب الکترونیک آموزش ریاضی

استفاده از الگوهای ریاضی و محاسباتی برای نوشتن نرم افزارهای بهتر و سریعتر

آموزش کلیه دروس سوم دبیرستان-ریاضی-اورجینال-شرح کامل به صورت صوت و تصویر

مجموعه ای ازنرم افزارها درزمینه مهندسی ریاضیات وآمار
-اتوران اختصاصی

     
10,000 تومان خرید آموزش ساخت یک کتاب الکترونیکی مالتی مدیا آموزش ریاضی در نرم افزار iBooks Author 10,000 تومان خرید آموزش کامل و کاربردی استفاده از ابزارها و الگوهای ریاضی و محاسباتی در تولید نرم افزار 12,900 تومان خرید آموزش کلیه دروس سوم دبیرستان-ریاضی-اورجینال 16,000 تومان خرید مجموعه نرم افزارهای ریاضیات و آمار ورژن جدید -اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه نرم افزارهای تخصصی ریاضیات و آمار - اورجینال نرم افزار Mathematics & Industrial - ریاضیات، آمار، مهندسی صنایع - همراه با راهنمای فارسی-اورجینال مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی (ریاضیات اول ابتدایی)-اورجینال مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی (ریاضیات اول ابتدایی) اورجینال
     

مجموعه نرم افزارهای تخصصی ریاضیات و آمار - اورجینال

تخصصی ترین و قدرتمندترین نرم افزارهای آماری و محاسباتی
ابزارهای یادگیری ریاضیات

بازی‌های آموزشی ستاره طلایی گاج به شکل کیف مدرسه و به همراه هدایا

مجموعه بازی‌های آموزشی ستاره طلایی گاج که به شکل کیف مدرسه میباشد

     
34,000 تومان خرید مجموعه نرم افزارهای تخصصی ریاضیات و آمار - اورجینال 16,000 تومان خرید نرم افزار Mathematics & Industrial - ریاضیات، آمار، مهندسی صنایع - همراه با راهنمای فارسی-اورجینال 18,000 تومان خرید مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی (ریاضیات اول ابتدایی)-اورجینال 18,000 تومان خرید مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی (ریاضیات اول ابتدایی) اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات پیش دبستانی اورجینال مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات سوم ابتدایی) اورجینال مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات پنجم ابتدایی) اورجینال مجموعه اول کتاب‌های مهندسی عمران؛ اصول و مبانی، استاتیک، مقاومت مصالح، ریاضیات و نرم‌افزارهای کاربردی
     

کاملترین نرم افزار آموزشی در قالب بازی های جذاب 
ویژه سنین 4 تا 6 سال

- ایجاد نظم فکری در دانش آموز و آموزش مدیریت در کارها با بازی مزرعه ی آروین

- ایجاد علاقه و کنجکاوی در دانش آموز برای یادگیری ریاضی

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 420 کتاب در زمینه اصول و مبانی مهندسی عمران

     
18,000 تومان خرید مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات پیش دبستانی اورجینال 18,000 تومان خرید مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات سوم ابتدایی) اورجینال 18,000 تومان خرید مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات پنجم ابتدایی) اورجینال 36,000 تومان خرید مجموعه اول کتاب‌های مهندسی عمران؛ اصول و مبانی، استاتیک، مقاومت مصالح، ریاضیات و نرم‌افزارهای کاربردی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه دوم کتاب‌های سرمایه‌گذاری و امور مالی؛ ریاضیات و آمار مالی مجموعه سوم کتاب‌های ریاضیات؛ نرم‌افزارهای ریاضی مجموعه دوم کتاب‌های ریاضیات؛ محاسبات عددی مجموعه اول کتاب‌های ریاضیات؛ ریاضی مهندسی
     

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 240 کتاب ارزشمند در زمینه ریاضیات و آمار مالی

آرشیوی شامل بیش از 220 کتاب در زمینه نرم‌افزارهای تخصصی ریاضی، محاسبه و تحلیل

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 370 کتاب در زمینه محاسبات عددی

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 550 کتاب در زمینه ریاضی مهندسی

     
36,000 تومان خرید مجموعه دوم کتاب‌های سرمایه‌گذاری و امور مالی؛ ریاضیات و آمار مالی 36,000 تومان خرید مجموعه سوم کتاب‌های ریاضیات؛ نرم‌افزارهای ریاضی 36,000 تومان خرید مجموعه دوم کتاب‌های ریاضیات؛ محاسبات عددی 36,000 تومان خرید مجموعه اول کتاب‌های ریاضیات؛ ریاضی مهندسی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه دوم کتاب‌های آمار؛ آمار ریاضی مجموعه اول کتاب‌های مهندسی مکانیک؛ اصول و مبانی، ریاضیات و فیزیک، مکانیک کلاسیک مجموعه سوم کتابهای فیزیک؛ فیزیک محاسباتی، فیزیک ریاضی، مسائل و حل مسائل آموزش کاربردی 13 Maple-ابزار حرفه ای محاسبات ریاضی-اورجینال
     

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 540 کتاب در زمینه آمار ریاضی

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 260 کتاب در زمینه اصول و مبانی مهندسی مکانیک

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از ۳۶۰ کتاب در زمینه ریاضیات و محاسبات فیزیک

-ابزار حرفه ای محاسبات ریاضی-اورجینال-بیش از11ساعت مطالب آموزشی+مثالهای کاربردی

     
36,000 تومان خرید مجموعه دوم کتاب‌های آمار؛ آمار ریاضی 36,000 تومان خرید مجموعه اول کتاب‌های مهندسی مکانیک؛ اصول و مبانی، ریاضیات و فیزیک، مکانیک کلاسیک 36,000 تومان خرید مجموعه سوم کتابهای فیزیک؛ فیزیک محاسباتی، فیزیک ریاضی، مسائل و حل مسائل 7,500 تومان خرید آموزش کاربردی 13 Maple-ابزار حرفه ای محاسبات ریاضی-اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
نرم افزارهای تخصصی مهندسی ریاضی و آمار-اورجینال نرم افزار های تخصصی ریاضیات و آمار-اورجینال اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان با تایید وزارت آموزش و پرورش-اورجینال اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان با تایید وزارت آموزش و پرورش-اورجینال
     

نرم افزار های تخصصی ریاضیات و آمار-اورجینال- فیلم آموزش نصب و فعالسازی

نرم افزار های تخصصی ریاضیات و آمار-اورجینال- فیلم آموزش نصب و فعالسازی

اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان-اوجینال-مناسب کودکان 4 تا8 سال-

اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان-اوجینال-مناسب کودکان 4 تا8 سال-

     
10,300 تومان خرید نرم افزارهای تخصصی مهندسی ریاضی و آمار-اورجینال 6,900 تومان خرید نرم افزار های تخصصی ریاضیات و آمار-اورجینال 6,900 تومان خرید اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان با تایید وزارت آموزش و پرورش-اورجینال 6,900 تومان خرید اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان با تایید وزارت آموزش و پرورش-اورجینال
     
     

  صفحه:

 
1 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code