تدریس خصوصی فیزیک کنکور

نوشته شده در موضوع تدریس خصوصی در 13 دسامبر 2015

با استفاده از لینکهای زیر می توانید تعدادی جزوه مفید برای فیزیک کنکور و دبیرستان دانلود نمایید.

مشاوره و تدریس فیزیک کنکور: مهندس محمدی (09199907001)

شامل مباحث: چکیده ای از کلیه روابط و فرمولهای فصل 1 تا فصل 5

مباحث ارائه شده در جزوه با جزئیات بیشتر:
— فصل اول فیزیک 3 دبیرستان:
فرمول معادله حالت گاز، رابطه گرمای مبادله شده در فرآیند هم حجم، رابطه گرمای
مبادله شده در فرآیند هم فشار، جدول مقادیر ظرفیت گرمایی مولی در حجم ثابت و فشار
ثابت، رابطه مربوط به محاسبه کار انجام شده در یک فرآیند هم فشار، رابطه قانون اول
ترمودینامیک، رابطه قانون اول ترمودینامیک برای چرخه ماشین های گرمایی، رابطه
محاسبه بازده ماشین گرمایی، محاسبه بیشترین مقدار بازده یک ماشین گرمایی، رابطه ی
قانون اول ترمودینامیک برای چرخه یخچال، رابطه ضریب عملکرد یخچال، نکات مربوط به
فرآیندهای هم دما، هم فشار، بی دررو، تعدادی از نکات چرخه ی ماشین گرمایی، چگونگی
تبادل گرما در چرخه ی یخچالی
— فصل دوم فیزیک 3 دبیرستان: رابطه قانون کولن
(نیروی الکتریکی بین دو بار)، رابطه شدت میدان الکتریکی در یک نقطه از فضا، شدت
میدان الکتریکی ناشی از بار q در فاصله ی r از آن، جهت میدان الکتریکی، رابطه ی
چگالی سطحی بار، تعریف و رابطه انرژی پتانسیل الکتریکی، رابطه اختلاف پتانسیل
الکتریکی، رابطه خازن، رابطه ظرفیت خازن، رابطه بزرگی میدان الکتریکی بین دو صفحه
خازن، روابط انرژی ذخیره شده در خازن ها، رابطه ظرفیت معادل در مدارهای سری و موازی
خازن ها، چند رابطه مفید برای حل سریعتر مسائل خازن ها، یادآوری تبدیل واحدهای مورد
نیاز و مقدار پیشوندها
— فصل سوم فیزیک 3 دبیرستان (جریان الکتریکی و مدارهای
جریان مستقیم): رابطه شدت جریان الکتریکی، رابطه قانون اهم برای محاسبه مقاومت
الکتریکی، عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی رسانا، رابطه ای برای کد گذاری مقاومتها،
اثر دما بر مقاومت الکتریکی و مقاومت ویژه رسانا، روابط محاسبه انرژی الکتریکی،
روابط محاسبه توان الکتریکی، رابطه نیروی محرکه مولد، محاسبه اختلاف پتانسیل
الکتریکی بین دو نقطه از مدار، محاسبه شدت جریان در مدار تک حلقه، محاسبه شدت جریان
در مدار چند حلقه، رابطه توان مفید و توان تلف شده، روشهای به هم بستن مقاومتها،
مقاومتهای سری و موازی
— فصل چهارم فیزیک 3 دبیرستان (مغناطیس): رابطه محاسبه
نیروی وارد بر سیم حامل جریان، تعیین جهت نیروی وارد بر سیم از قاعده دست راست،
نیروی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی، تعیین جهت نیروی وارد بر بار،
میدان مغناطیسی ناشی از یک سیم راست، تعیین جهت میدان مغناطیسی در اطراف سیم حامل
جریان، میدان مغناطیسی ناشی از پیچه در مرکز آن، تعیین جهت میدان در پیچه، رابطه
میدان مغناطیسی ناشی از سیم لوله، نیروی بین سیم های حامل جریان، انواع مواد
مغناطیسی، مواد دیا مغناطیس، مواد پارامغناطیس، مواد فرو مغناطیس
— فصل پنجم
فیزیک 3 دبیرستان (القای الکترو مغناطیس): رابطه شار مغناطیسی، رابطه قانون القای
فارادی، قانون لنز، محاسبه جریان القایی، رابطه نیروی محرکه خود القایی، ضریب خود
القایی پیچه، رابطه انرژی ذخیره شده در القاگر، روابط نیروی محرکه و شدت جریان
متناوب، ماکزیمم مقدار نیروی محرکه
— کلمات کلیدی: جمع بندی و خلاصه روابط
فیزیک 3 دبیرستان، جزوه خلاصه شده فیزیک سوم دبیرستان، خلاصه کل روابط فیزیک 3

شامل مباحث: قسمتی از فصل حرکت و سینماتیک, بررسی چند مثال

مباحث ارائه شده در این خلاصه جزوه فیزیک با جزئیات بیشتر به صورت زیر می باشد:

— مکانیک تک ذره
— سینماتیک چیست : علمی از فیزیک مکانیک میباشد که …

— بررسی حرکت انتقالی اجسام
— حرکت در یک بعد
— حرکت مستقیم الخط
یکنواخت
— حرکت شتاب دار با شتاب ثابت
— فرمولها و روابط حرکت شتاب دار
با شتاب ثابت
— رابطه سرعت زمان، مکان زمان و مستقل از زمان
— سرعت
متوسط در حرکت با شتاب ثابت
— مقدار جابه جایی جسم در ثانیه های متوالی در
حرکت شتاب ثابت
— میزان جابه جایی در ثانیه n ام
— حرکت شتابدار با
شتاب متغیر
— چند نکته در بررسی نمودار های حرکت
— شیب خط مماس در
نمودار x-t
— نقاط ماکزیمم و مینیمم در نمودار x-t
— سطح زیر نمودار
v-t و سطح زیر نمودار a-t
— تشخیص حرکت تند شونده و کند شونده با استفاده از
نمودار
— حرکت سقوط آزاد
— روابط و فرمولهای مربوط به حرکت سقوط آزاد

— حرکت به سمت پایین
— ارتفاع اوج ذره
— سرعت ذره قبل از برخورد
با زمین
— بررسی حرکت دو بعدی (حرکت پرتابه)
— روابط و فرمولهای مربوط
به حرکت پرتابه
— برد پرتابه
— نکات تکمیلی مربوط به برد پرتابه

— ارتفاع اوج پرتابه
— رابطه بین ارتفاع اوج و برد پرتابه
— سرعت
ذره (پرتابه) در نقطه اوج
— مدت زمان کل حرکت پرتابه
— حل مثال همراه
با پاسخ تشریحی از بحثهای حرکت در یک بعد، حرکت پرتابه و …
کلمات کلیدی:
خلاصه جزوه فیزیک دبیرستان، جزوه آموزشی فیزیک، جزوه خلاصه شده فیزیک، جزوه درسی
فیزیک دبیرستان، جزوه جذاب و خواندنی فیزیک 

شامل مباحث: نیرو، قانون هوک، قانون های حرکت نیوتون، نیروی عمودی
تکیه گاه، نیروی اصطکاک و مثالهای متعدد آموزشی
مباحث ارائه شده در جزوه با
جزئیات بیشتر:
— دینامیک کاربردی و نکات تکمیلی
— تعریف نیرو، اثرات
نیرو
— جمع کردن نیروها با روش های متوازی الاضلاع یا مثلثی
— قانون
هوک در فنرها (تغییر طول فنر، ثابت فنر و …)
— مثال از بحث قانون هوک در
فنرها
— قانون های حرکت نیوتن
— قانون اول نیوتن
— لختی (اینرسی)

— قانون دوم نیوتن
— فرمول قانون دوم نیوتن در حالت وجود چند نیرو بر
جسم
— مثال از بحث قانون دوم نیوتن
— فرمول سرعت (حرکت با شتاب ثابت)

— قانون سوم نیوتن (عمل و عکس العمل)
— نیروی عکس العمل تکیه گاه

— حل چند مثال از بخشهای قبل همراه با پاسخ تشریحی
— قواعد کلی در حل
مسائل دینامیک
— بررسی نیروی اصطکاک
— اصطکاک ایستایی
— اصطکاک
در آستانه حرکت
— اصطکاک جنبشی
— حل مثال از بحث اصطکاک
— نیروی
عکس العمل سطح
— مثال های آموزش متنوع و فراوان از بحث نیروی عکس العمل سطح
همراه با پاسخ تشریحی
— حل مثال از بحث قرقره ها
کلمات کلیدی: جزوه خلاصه
شده درس فیزیک دوم دبیرستان، جزوه آموزشی فیزیک 2 دبیرستان، نکات کنکوری و آموزشی
فیزیک

شامل مباحث: فصل دوم فیزیک پیش (1)-دینامیک (نیروشناسی) و حل مثال و
تست
مباحث ارائه شده در جزوه درس فیزیک پیش دانشگاهی با جزئیات بیشتر:

تعریف نیرو
— انواع نیرو (گرانشی، الکترومغناطیسی، قوی (هسته ای)، ضعیف)

— نیروهای خاص (وزن، نیروی عمودی سطح، وزن ظاهری، نیروی اصطکاک و …)

— وزن اجسام در اعماق زمین و در فضا
— رابطه نیروی وزن با فاصله از
زمین
— نیروی اصطکاک ایستایی و جنبشی
— اصطکاک در آستانه حرکت

نمودار تغییرات نیروی اصطکاک بر حسب تغییر نیروی وارد بر جسم
— نیروی کشش فنر

— نیروی کشش نخ
— استراتژی حل مسائل دینامیک
— دینامیک اجسام روی
سطح افقی
— مثال و تست از بحث دینامیک اجسام روی سطح افقی همراه با پاسخ
تشریحی
— دینامیک اجسام روی سطح شیبدار
— تست کنکور از بحث دینامیک
اجسام روی سطح شیبدار همراه با پاسخ تشریحی
— نیروی تماسی
— تست کنکور
از بحث نیروی تماسی همراه با پاسخ تشریحی
— لغزش دو جسم بر روی هم

تست کنکور از بحث لغزش دو جسم بر روی هم
همراه با پاسخ تشریحی
— نیروی
سطح بر جسم (واکنش سطح)
— نمایش نیرو توسط نیرو سنج
— تست کنکور همراه
با پاسخ تشریحی
— دینامیک یک جسم در داخل یک سیستم متحرک
— تست کنکور
همراه با پاسخ از بحث دینامیک یک جسم در داخل یک سیستم متحرک
کلمات کلیدی: جزوه
درس فیزیک 1 پیش دانشگاهی، جزوه خلاصه شده فیزیک، جزوه آموزشی فیزیک

شامل مباحث: گرما-دما-فشار-حجم-چرخه-کار
مباحث ارائه شده در
جزوه فیزیک 3 دبیرستان با جزئیات بیشتر:
جزوه حاضر شامل پرسش های فیزیک 3
(نمونه سوال امتحانی) همراه با پاسخ های تشریحی آنها از بحث های زیر می باشد:

— دستگاه ترمودینامیکی
— گاز کامل
— ظرفیت گرمایی مولی در فشار
ثابت
— فرآیند هم حجم
— نمودار P-T و V-T
— کار و گرمای مبادله
شده در یک فرآیند
— بررسی چرخه ترمودینامیکی
— محیط، فرآیند هم حجم،
چرخه
— مرحله مکش و تراکم در ماشین گرمایی درونسوز
— علامت کار در چرخه
کامل
— یخچال و ضریب عملکرد یخچال
— کمیتهای ماکروسکوپیک، گرمای ویژه
گاز در حجم ثابت
— کار انجام شده و گرمای داده شده در یک چرخه
— ماشین
کارنو
— مراحل آتش گرفتن و انجام کار در ماشین گرمایی درونسوز
— فرآیند
هم فشار و نمودار P-T
— بیان ماشین گرمایی قانون دوم ترمودینامیک

تراکم هم فشار
— انبساط هم دما
— افزایش فشار هم حجم
کلمات کلیدی:
پرسش وپاسخ فیزیک 3 دبیرستان، نمونه سوال امتحانی فیزیک سوم دبیرستان، سوال امتحانی
فیزیک همراه با پاسخ تشریحی، فیزیک دبیرستان 

شامل مباحث : سقوط آزاد و بررسی معادلات آن , بررسی روشهای مختلف در
حل مسائل سقوط آزاد
—- بررسی و توضیح حرکت سقوط آزاد
—- معادلات حرکت
سقوط آزاد (سرعت متوسط، سرعت، مستقل از شتاب، جابه جایی، مکان در هر لحظه، مستقل از
زمان، مسافت طی شده در ثانیه ی n ام)
— ارائه چند نکته در رابطه معادلات حرکت
سقوط آزاد
— روش تصاعدی در حل مسائل سقوط آزاد
— نکات مربوط به روش
تصاعدی
— مثال از بحث حرکت سقوط آزاد و حل آن از دو روش روابط و تصاعدی

— حل چند مثال اضافه تر همراه با پاسخ تشریحی و ارائه نکات مربوطه
کلمات
کلیدی: جزوه آموزش فیزیک، خلاصه جزوه درس فیزیک، جزوه درسی فیزیک، نمونه سوال و حل
مثال از بحث سقوط آزاد

برچسب‌ها: جزوه آموزش فیزیک, خلاصه جزوه درس فیزیک, جزوه درسی فیزیک, نمونه سوال و حل مثال از بحث سقوط آزاد

Article source: http://teachingphysics.blogfa.com/category/3

نتایج جستجو ریاضی
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش جامع مباحث تئوری و ریاضی الگوریتم ها به همراه پیاده سازی در Java آموزش برنامه نویسی – یادگیری ریاضیات گسسته آموزش ریاضی بر مبنای حل مساله آموزش مقدماتی حل مسائل ریاضی
     

در این کورس آموزشی بسیار ارزشمند در ابتدا با مباحث تئوری و ریاضی بیش از 24 ال...

ریاضی جزئی جدایی ناپذیر از برنامه نویسی است. با مشاهده این کورس آموزشی با ریا...

 با مشاهده این کورس آموزشی حل مسایل ریاضی را در عمل و به شکلی کاملا کارب...

در این آموزش تصویری با حل مسائل ریاضی آشنا می شوید.این دوره آموز...

     
19,800 تومان خرید آموزش جامع مباحث تئوری و ریاضی الگوریتم ها به همراه پیاده سازی در Java 8,800 تومان خرید آموزش برنامه نویسی – یادگیری ریاضیات گسسته 8,800 تومان خرید آموزش ریاضی بر مبنای حل مساله 10,000 تومان خرید آموزش مقدماتی حل مسائل ریاضی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
ریاضی برای برنامه نویسان اصول ریاضی برای همه آموزش دروس کامل پیش دانشگاهی(ریاضی) اورجینال آموزش کامل دروس سوم دبیرستان رشته ریاضی (اوریجینال)
     

این مجموعه آموزشی (Math For Programmers)  چگونگی خواندن و ذخیره سازی ا...

در این آموزش تصویری با اصول ریاضی آشنا می شوید. این دوره نحوه مح...

آموزش تمامی دروس توسط اساتید برتر هر درس استاد تخصصی طبق آخرین تغییرات کتب درسی

شرح دروس حل و تشریح مسائل کتاب بهمراه آزمون جهت ارزیابی

     
10,000 تومان خرید ریاضی برای برنامه نویسان 10,000 تومان خرید اصول ریاضی برای همه 16,200 تومان خرید آموزش دروس کامل پیش دانشگاهی(ریاضی) اورجینال 16,200 تومان خرید آموزش کامل دروس سوم دبیرستان رشته ریاضی (اوریجینال)
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش حسابان سال سوم ریاضی فیزیک /اورجینال کنکور ریاضی پایه حسابان و دیفرانسیل/اورجینال کنکور ریاضی تجربی-اورجینال آموزش کامل دروس دوم دبیرستان رشته ریاضی (اوریجینال)
     

2DVD/تصویری

دوپینگ طلایی کنکور

دوپینگ طلایی-2dvd

آموزش تمامی دروس توسط اساتید برتر هر درس و به صورت مالتی مدیا

     
15,000 تومان خرید آموزش حسابان سال سوم ریاضی فیزیک /اورجینال 14,500 تومان خرید کنکور ریاضی پایه حسابان و دیفرانسیل/اورجینال 14,500 تومان خرید کنکور ریاضی تجربی-اورجینال 16,200 تومان خرید آموزش کامل دروس دوم دبیرستان رشته ریاضی (اوریجینال)
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش مبانی ریاضی و استفاده از آن در زندگی روزمره آموزش استفاده از ریاضی در مدلسازی به کمک CINEMA 4D آشنایی با مبانی اعداد و ریاضیات لازم در برنامه نویسی آموزش نرم افزار محاسبات ریاضی Mathematica 9
     

آموزش مبانی ریاضی و استفاده از آن در زندگی روزمره

ریاضیات و هندسه درگرافیک کامپیوتری ومدلسازی اجسام پیچیده درنرم افزار Cinema 4D

آموزش نحوه ذخیره و کار با اعداد صحیح و ممیز شناور در برنامه ها

آموزش استفاده از نرم افزار محاسبات ریاضی Mathematica 9

     
10,000 تومان خرید آموزش مبانی ریاضی و استفاده از آن در زندگی روزمره 10,000 تومان خرید آموزش استفاده از ریاضی در مدلسازی به کمک CINEMA 4D 10,000 تومان خرید آشنایی با مبانی اعداد و ریاضیات لازم در برنامه نویسی 10,000 تومان خرید آموزش نرم افزار محاسبات ریاضی Mathematica 9
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش ساخت یک کتاب الکترونیکی مالتی مدیا آموزش ریاضی در نرم افزار iBooks Author آموزش کامل و کاربردی استفاده از ابزارها و الگوهای ریاضی و محاسباتی در تولید نرم افزار آموزش کلیه دروس سوم دبیرستان-ریاضی-اورجینال مجموعه نرم افزارهای ریاضیات و آمار ورژن جدید -اورجینال
     

آموزش کارکردن با iBook Author برای ساختن یک کتاب الکترونیک آموزش ریاضی

استفاده از الگوهای ریاضی و محاسباتی برای نوشتن نرم افزارهای بهتر و سریعتر

آموزش کلیه دروس سوم دبیرستان-ریاضی-اورجینال-شرح کامل به صورت صوت و تصویر

مجموعه ای ازنرم افزارها درزمینه مهندسی ریاضیات وآمار
-اتوران اختصاصی

     
10,000 تومان خرید آموزش ساخت یک کتاب الکترونیکی مالتی مدیا آموزش ریاضی در نرم افزار iBooks Author 10,000 تومان خرید آموزش کامل و کاربردی استفاده از ابزارها و الگوهای ریاضی و محاسباتی در تولید نرم افزار 12,900 تومان خرید آموزش کلیه دروس سوم دبیرستان-ریاضی-اورجینال 16,000 تومان خرید مجموعه نرم افزارهای ریاضیات و آمار ورژن جدید -اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه نرم افزارهای تخصصی ریاضیات و آمار - اورجینال نرم افزار Mathematics & Industrial - ریاضیات، آمار، مهندسی صنایع - همراه با راهنمای فارسی-اورجینال مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی (ریاضیات اول ابتدایی)-اورجینال مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی (ریاضیات اول ابتدایی) اورجینال
     

مجموعه نرم افزارهای تخصصی ریاضیات و آمار - اورجینال

تخصصی ترین و قدرتمندترین نرم افزارهای آماری و محاسباتی
ابزارهای یادگیری ریاضیات

بازی‌های آموزشی ستاره طلایی گاج به شکل کیف مدرسه و به همراه هدایا

مجموعه بازی‌های آموزشی ستاره طلایی گاج که به شکل کیف مدرسه میباشد

     
34,000 تومان خرید مجموعه نرم افزارهای تخصصی ریاضیات و آمار - اورجینال 16,000 تومان خرید نرم افزار Mathematics & Industrial - ریاضیات، آمار، مهندسی صنایع - همراه با راهنمای فارسی-اورجینال 18,000 تومان خرید مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی (ریاضیات اول ابتدایی)-اورجینال 18,000 تومان خرید مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی (ریاضیات اول ابتدایی) اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات پیش دبستانی اورجینال مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات سوم ابتدایی) اورجینال مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات پنجم ابتدایی) اورجینال مجموعه اول کتاب‌های مهندسی عمران؛ اصول و مبانی، استاتیک، مقاومت مصالح، ریاضیات و نرم‌افزارهای کاربردی
     

کاملترین نرم افزار آموزشی در قالب بازی های جذاب 
ویژه سنین 4 تا 6 سال

- ایجاد نظم فکری در دانش آموز و آموزش مدیریت در کارها با بازی مزرعه ی آروین

- ایجاد علاقه و کنجکاوی در دانش آموز برای یادگیری ریاضی

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 420 کتاب در زمینه اصول و مبانی مهندسی عمران

     
18,000 تومان خرید مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات پیش دبستانی اورجینال 18,000 تومان خرید مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات سوم ابتدایی) اورجینال 18,000 تومان خرید مجموعه بازی های آموزشی ستاره طلایی گاج (ریاضیات پنجم ابتدایی) اورجینال 36,000 تومان خرید مجموعه اول کتاب‌های مهندسی عمران؛ اصول و مبانی، استاتیک، مقاومت مصالح، ریاضیات و نرم‌افزارهای کاربردی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه دوم کتاب‌های سرمایه‌گذاری و امور مالی؛ ریاضیات و آمار مالی مجموعه سوم کتاب‌های ریاضیات؛ نرم‌افزارهای ریاضی مجموعه دوم کتاب‌های ریاضیات؛ محاسبات عددی مجموعه اول کتاب‌های ریاضیات؛ ریاضی مهندسی
     

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 240 کتاب ارزشمند در زمینه ریاضیات و آمار مالی

آرشیوی شامل بیش از 220 کتاب در زمینه نرم‌افزارهای تخصصی ریاضی، محاسبه و تحلیل

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 370 کتاب در زمینه محاسبات عددی

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 550 کتاب در زمینه ریاضی مهندسی

     
36,000 تومان خرید مجموعه دوم کتاب‌های سرمایه‌گذاری و امور مالی؛ ریاضیات و آمار مالی 36,000 تومان خرید مجموعه سوم کتاب‌های ریاضیات؛ نرم‌افزارهای ریاضی 36,000 تومان خرید مجموعه دوم کتاب‌های ریاضیات؛ محاسبات عددی 36,000 تومان خرید مجموعه اول کتاب‌های ریاضیات؛ ریاضی مهندسی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه دوم کتاب‌های آمار؛ آمار ریاضی مجموعه اول کتاب‌های مهندسی مکانیک؛ اصول و مبانی، ریاضیات و فیزیک، مکانیک کلاسیک مجموعه سوم کتابهای فیزیک؛ فیزیک محاسباتی، فیزیک ریاضی، مسائل و حل مسائل آموزش کاربردی 13 Maple-ابزار حرفه ای محاسبات ریاضی-اورجینال
     

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 540 کتاب در زمینه آمار ریاضی

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 260 کتاب در زمینه اصول و مبانی مهندسی مکانیک

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از ۳۶۰ کتاب در زمینه ریاضیات و محاسبات فیزیک

-ابزار حرفه ای محاسبات ریاضی-اورجینال-بیش از11ساعت مطالب آموزشی+مثالهای کاربردی

     
36,000 تومان خرید مجموعه دوم کتاب‌های آمار؛ آمار ریاضی 36,000 تومان خرید مجموعه اول کتاب‌های مهندسی مکانیک؛ اصول و مبانی، ریاضیات و فیزیک، مکانیک کلاسیک 36,000 تومان خرید مجموعه سوم کتابهای فیزیک؛ فیزیک محاسباتی، فیزیک ریاضی، مسائل و حل مسائل 7,500 تومان خرید آموزش کاربردی 13 Maple-ابزار حرفه ای محاسبات ریاضی-اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
نرم افزارهای تخصصی مهندسی ریاضی و آمار-اورجینال نرم افزار های تخصصی ریاضیات و آمار-اورجینال اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان با تایید وزارت آموزش و پرورش-اورجینال اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان با تایید وزارت آموزش و پرورش-اورجینال
     

نرم افزار های تخصصی ریاضیات و آمار-اورجینال- فیلم آموزش نصب و فعالسازی

نرم افزار های تخصصی ریاضیات و آمار-اورجینال- فیلم آموزش نصب و فعالسازی

اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان-اوجینال-مناسب کودکان 4 تا8 سال-

اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان-اوجینال-مناسب کودکان 4 تا8 سال-

     
10,300 تومان خرید نرم افزارهای تخصصی مهندسی ریاضی و آمار-اورجینال 6,900 تومان خرید نرم افزار های تخصصی ریاضیات و آمار-اورجینال 6,900 تومان خرید اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان با تایید وزارت آموزش و پرورش-اورجینال 6,900 تومان خرید اموزش جامع مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان با تایید وزارت آموزش و پرورش-اورجینال
     
     

  صفحه:

 
1 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code