پايگاه اطلاع رساني مديريت امور …

نوشته شده در موضوع تدریس خصوصی در 06 مه 2015

tadris پايگاه اطلاع رساني مديريت امور ...

فرمهایدفترجذب

دفترچهراهنمایپذیرش
منابعمصاحبهعلمی
فرمتعهدشرکتدرمصاحبهعلمی
فرمتعهدتدریسدرمناطقنابرخوردار
فرمتعهدارسالمدارک
فرمدرخواستبررسیکمیتهخاص

   فرمهایدفترنظارتوارزیابی

  فرمشماره
  پرسشنامهیخودسنجیوسرپرست         
  مجموعهفرمهاینظارت
  فرمارزشیابیدانشجویی


  Article source: http://asatid.org/

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  *

  code